مجوز فعالیت ۳۶۲ تعاونی اعتباری کارکنان و کارگران

Jahan e-Sanat - - News -

براساس آخرین اعالم بانک مرکزی، ۳6۲ تعاونی اعتباری کارکنان و کارگران نهادها، دســتگاهها و وزارتخانهها دارای مجوز فعالیت هستند.

تعاونیهــای اعتبار کارکنان با ۳ هدف «ترویج و تحکیم مشارکت،همکاریوتعاونعمومی»،«تامیننیازهایمشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی» و «تامین نیازمندیهای اعتباری و رفاهی اعضا از جمله کمکهزینه درمانی و وام مسکن» میتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.

ارکان اصلــی تعاونیهای اعتبــاری را مجمع عمومی، هیاتمدیره و بازرس/ بازرسان تشکیل میدهند. هیاتمدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیاتمدیره فرد واجد شــرایطی را از بین اعضا یا خارج از تعاونی برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیاتمدیره انجام وظیفه کند. وظایف و اختیــارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیاتمدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتوانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی کنند، بدون آنکه عضو باشند.

بهگزارشایبنا،شرکتهایتعاونیاعتبارکارکنانمیتوانند انواع حساب ســپردههای مختلف و اعطای وام و تسهیالت اعتباری را با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آییننامههایمصوبمجمععمومیمنحصرابرایاعضایخود با رعایت قوانین مصوبات شورای پول و اعتبار (قانون عملیات بانکــی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن) باز کرده و پرداخت کنند.«اخذ وام قرضالحسنه و تسهیالت اعتباری از بانکها و موسســات اعتباری مجاز»، «اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی»، «تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاهمدت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز»، «انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات و در چارچوب مقررات» و «خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت» از جمله دیگر فعالیتهای تعاونیهای اعتبار کارکنان است.

البته باید توجه داشت که مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری تنها در داخل فضای اداری ســازمان ذیربط محدود میشود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری ســازمان بدون کســب مجوز از بانک مرکزی را ندارد.

در اساسنامه تعاونیهای اعتباری آمده است که تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب کند که بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری کنند؛ در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ده درصد کل سهام تجاوز کند. همچنین سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیاتمدیره مجاز است.

در بخش دیگری از اسناسنامه تعاونیهای اعتباری تصریح شده است که ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کردهاند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد شد.

سود خالص تعاونیهای اعتباری کارکنان در پایان هر سال مالی براساس اسناسنامه آنها به نحوی تقسیم میشود که از حداقل پنج درصد به باال با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور شود.

همچنین حداکثر پنج درصد از ســود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیاتمدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور میشود و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصــل از درآمدهای مذکور به میزان یکچهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد، الزامی است.تعاونی میتواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یکدوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد اما اســتفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.از سوی دیگر چهار درصد از سود خالص تعاونیهای اعتبار باید به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز شود. در اساسنامه شرکتهای تعاونی اعتبار آمده است که درصدی از ســود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیاتمدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.