ورود بانک های چینی به شبکه بانکی کشور

Jahan e-Sanat - - News -

در تازهترین مذاکرات بانکی تهران- پکن، ایران ضمن اینکه خواستار روابط کارگزاری بانکهای دو طرف شده پیشنهاد تاسیس شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای چینی را نیز مورد تاکید قرار داده است.

به گزارش ایســنا، چین به عنوان یکی از اقتصادهای قدرتمند آسیایی از طرفهــای مورد مذاکره ایران در حوزه اقتصــادی و بانکی به ویژه در فضای پسابرجام بوده و این کشور جزو بزرگترین طرفهایی است که در زمینه تامین مالی پروژهها از گذشته با ایران همکاری داشته است.

طی دیدار اخیر رییس کل بانک مرکزی و ســفیر چین در ایران بار دیگر روابط بانکی مورد توجه قرار گرفته که از جمله محورهای اصلی آن ایجاد روابط کارگزاری، تامین مالی پروژهها و همچنین پیشنهاد ایجاد شعبه یا نمایندگی بانکهای چینی در ایران است.

این در حالی اســت که ولیاهلل ســیف تاکید دارد ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای چینی در ایران موجب آشنایی بانکداران چینی با فضای فعالیت بانکهای ایرانی خواهد شد و در این مسیر احتیاطهای سختگیرانه که ناشی از ابهامات ذهنی است، رفع میشود البته رییس کل بانک مرکزی ایجاد شــعبههای بانکهای اروپایی در ایران را تاییدی بر پیشنهاد خود به طرف چینی میداند.

تامین مالی پروژهها دیگر موضوع مورد مذاکره سیف و سفیر چینی بود و وی اعالم کرده که در موضوع همکاریهای دوجانبه در کنار تامین مالی پروژهها با استفاده از فاینانس میتواند موجب گسترش روابط دو طرف باشد.

در عین حال در ایجاد زمینههایی برای توسعه روابط کارگزاری نیز مذاکراتی انجام شــده و ســیف عنوان کرده که الزم است دو طرف با اتخاذ تصمیمهای مناسب نسبت به گسترش روابط بانکی حرکت کنند.

این در حالی است که پیشتر نیز مذاکرات گستردهای بین مسووالن بانکی ایران و چین در فضای پسابرجام انجام شده و بانکهای بزرگی از این کشور تمایل خود را برای ایجاد روابط اعالم کرده بودند که «بانک چین» با دارایی حدود ۸۱ تریلیون یوآن از جمله آنها بود. این بانک از چهار بانک بزرگ و مهم بینالمللی چین است که درخواست ایجاد دفاتری را در ایران مطرح کرده بود.

در عین حال که در جریان مذاکرات هســتهای و رایزنیهایی که برای توسعه روابط بانکی با بانکهای بینالمللی انجام میشد دیگر بانک چینی که درخواســت گســترش روابط با ایران را مطرح کرد، »CBC« چین به عنوان بزرگترین بانک این کشــور و البته جهان از لحاظ دارایی و سرمایه بود که تقاضای ایجاد شعبه و بانک مستقل در منطقه آزاد کیش و سرزمین اصلی را داشت.

از دیگر مذاکرات ایران و چین در حوزه بانکی میتوان به توافقاتی که در پکن با «اگزیم بانک» چین انجام شد، اشاره کرد که موضوع افتتاح حساب مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود. اگزیم بانک چین به عنوان بانک دولتی صادرات و واردات این کشور از بزرگترین بانکهای آن به شمار رفته و به دلیل برخورداری از روابط با بیش از ۰۰۰۱ بانک تراز اول جهان یکی از بزرگترین شــبکههای کارگزاری مالی و بانکی بینالمللی را در اختیار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.