بررسی کاهش پلکانی نرخ سود بانکی در مجلس

Jahan e-Sanat - - News -

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما این کاهش نباید یکشبه اتفاق بیفتد، گفت: روند نزولی سود بانکی در مجلس توسط نمایندگان بررسی میشود.

سیدحســن حسینیشــاهرودی با بیان اینکه جلسه کمیسیون اقتصــادی مجلس با مدیران بانکهای دولتی در خصوص بررســی نرخ سود و تسهیالت بانکها برگزار خواهد شد، اظهار کرد: هدف از این نشســت توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپردهگذاری است.

وی افزود: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما این کاهش نباید یکشبه اتفاق بیفتد بلکه باید به صورت پلکانی و تدریجی باشد.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی درباره سود باالی تسهیالت دادهشده به صنایع کشور گفت: در جایی که نرخ تورم کمتر از ۰۱ درصد است، منطقی نیست که نرخ سود سپردهگذاری ۰۲ درصد و نرخ سود تسهیالت ۵۲ تا ۰۳ درصد باشد.

حسینیشاهرودیبابیاناینکهدرجلسهمذکوربامدیرانبانکها،عالوه بر مسایل مربوط به کاهش نرخ سود مشکالت جاری و پیشنهادهای آنها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: در این جلسه جزییات طرح بانک مرکزی که قرار بود الیحه آن از ســوی دولت ارائه شود، با مدیران بانکها به بحث گذاشته خواهد شد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید در زمینه نظارت بر بانکها اقداماتی انجام میداده که محقق نشــده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است. این عدم نظارت موجبات این شرایط نامطلوب را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.