ضرورت اصالح ساختار نظام بانکی

Jahan e-Sanat - - News -

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس، اولویت اصلی اقتصادی دولت دوازدهم را اصالح ساختار نظام بانکی کشور عنوان کرد.

به گزارش خانه ملت، امیر خجسته گفت: اصالح ساختار نظام بانکی کشور، ســاماندهی وضعیت بدهیهای دولت، اهتمام به تولید داخلی و مبــارزه قاطع با قاچاق کاال و ارز باید اولویتهای اصلی تیم اقتصادی دولت دوازدهم باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به نزدیکی به زمان معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم به مجلس، گفت: مردم انتظار دارند کابینه دولت دوازدهم کارآمد، عملگرا و بیحاشیه باشد و تمام فکر و ذکر کابینه در جهت کار، عملگرایی و تحوالت در اقتصاد کشور متمرکز شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه وزرای اقتصادی جدید باید بتوانند وضعیت معیشت مردم، صادرات و واردات و تولید را سامان دهند و وزرایی ریسکپذیر در عرصه اقتصاد باشــد، ادامه داد: مردم در شرایط سخت اقتصادی هستند و تحریمهای جدید آمریکا نشان میدهد که نمیتوان به دنیا به ویژه به آمریکا اعتماد کرد لذا مسووالن باید به صورت یکپارچه و متحد از توان داخلی استفاده کنند تا بتوان اقتصاد کشور را شکوفا کرد. تیم جدید اقتصادی کابینه باید وضعیت هشــت میلیون بیکار در کشور را سامان دهند. خجسته ادامه داد: آمریکا به دنبال اعمال فشــار اقتصادی بر مردم ایران است بنابراین تیم اقتصادی دولت جدید باید در ســال تولید و اشتغال با ایجاد فضای جدید برای فعالیتهای تولیدی و اقتصادی وضعیت هشت میلیون بیکار در کشور را سامان دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.