هزینه موسسات غیرمجاز در اقتصاد ایران

Jahan e-Sanat - - News -

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به مشکالت موسسات پولی غیرمجاز در اقتصاد ایران، از وجود رقابت ناسالم در پرداخت نرخ سود از سوی این موسسات سخن گفت.

کامران ندری در گفتوگو با ایبنا، گفت: یکی از مهمترین معضالت و مشکالتی که در حال حاضر نظام بانکی کشور را درگیر کرده، حضور موسسات مالی و اعتباری است که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت میکنند.

مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشــت: این موسسات مشکالت اساسی را برای نظام بانکی کشور ایجــاد کردهاند و به دلیل اینکه تحت نظارت نیســتند و مقررات بانک مرکزی را رعایت نمیکنند، ریســک ســپردهگذاری در این موسسات افزایش مییابد.

ندری ادامه داد: مشکل دومی که این موسسات ایجاد کردهاند این است که رقابت ناســالمی در پرداخت سود سپردهها و سود بانکی ایجاد شده و رقابتی که این موسسات برای جذب منابع مردم داشتهاند، باعث شده نرخ سود سپردهها افزایش یابد و این افزایش سبب شده تقاضای کل در اقتصاد لطمه ببیند و مشکالتی در این زمینه به وجود آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.