بانک شهر پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی

Jahan e-Sanat - - News -

عضو شــورای شهر قزوین بانک شهر را از جمله بانکهای پیشرو در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی دانست و گفت: ارائه خدمات به مردم در باالترین سطح، بیانگر فعالیت ارزنده در این زمینه است.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک شهر، مهدی عبدالرزاقی، منتخب مردم در شورای اسالمی شهر قزوین با بیان این مطلب اظهار کرد: استفاده از نیروی جوان و کارآمد از جمله کارهایی است که در بانک شــهر در اولویت قرار دارد و این روند باید در تمامی سازمانها، ادارهها، نهادها و ارگانها صورت پذیرد.

وی فعالیتهای شهری و عمرانی بانک شهر را نگاهی ویژه به مردم و شهر دانست و گفت: بانکی در این برهه زمانی میتواند از حمایت مردم برخوردار باشد که در تمامی زمینهها فعال باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.