افزايش درز اطالعات در دوران ترامپ

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

دادستان كل آمريكا با بيان اينكه درز اطالعات محرمانه سه برابر بيشتر از دوران اوباما شده است، گفت اخيرا چهار نفر به افشاي اطالعات محرمانه متهم شدهاند.

به نوشته نيويوركتايمز، جف سشنز جمعه گذشــته تاكيد كرد بخش مهمــي از كارها به شناســايي و برخورد با عامــالن درز اطالعات اختصــاص دارد كه دولت ترامــپ را فرا گرفته است. او متعهد شد وزارت دادگستري آمريكا در برخورد با اتهامات مجرمانه عليه كساني كه به افشاي اطالعات محرمانه دست ميزنند، ترديد نخواهد كرد.

او همچنين گفت افبيآي يگان ضداطالعاتي جديد متخصص در اين امور تشكيل داده است. دادســتان كل آمريكا گفت: بــا رييسجمهور كامال موافقم و با شديدترين لحن ممكن افشاي اطالعاتي كه توانايي دولت در حفاظت از كشور را تضعيف ميكند، محكوم ميكنم. موضعگيري سشــنز ۰1 روز پس از آن مطرح شد كه دونالد ترامپ، رييسجمهــور آمريكا او را به ضعف در پيگيري اين پروندهها متهم كرد.

او در ادامه همچنين گفت بازنگري در برخي قوانين وزارت دادگستري را كه به صدور احضاريه براي رسانههاي خبري و تحقيقات درز اطالعات مربوط ميشــود، آغاز كرده است. سشنز تاكيد كرد: به نقش مهمي كه رسانهها ايفا ميكنند، احترام ميگذاريم و در آينده هم به همين صورت خواهد بود اما اين روند نامحدود نيست. اگر آنها مصونيت داشته باشــند، جان افراد زيادي را به خطر مياندازند.

جف سشنز در ادامه گفت چهار نفر به افشاي اطالعات محرمانه متهم شدهاند. اين افراد متهم هستند كه اطالعات طبقهبنديشده را غيرقانوني فــاش كردهاند يا تماسهاي خــود با ماموران اطالعاتي خارجي را مخفي نگه داشتهاند.

درز اطالعات محرمانه از ســال گذشته و در گرماگرم مبارزات انتخاباتي رياســت جمهوري آمريكا شدت گرفت و تاكنون ادامه داشته است. متهم شدن اين چهار فرد اولين اقدام سشنز براي جلوگيري از لو رفتن اطالعات محرمانهاي است كه يكي پس از ديگري افشا ميشوند. دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا هم بــه دليل درز همين اطالعات از سشنز انتقاد كرده بود.

در آخرين مــورد از درز اطالعات محرمانه، روزنامهواشنگتنپستمتنمكالمهتلفنيترامپو رييسجمهور مكزيك را به دست آورده بود كه در آن ترامپ از رهبر مكزيك تقاضا ميكند علنا اعالم نكند مكزيك براي كشيدن ديوار بين مرز آمريكا و مكزيك پولي نخواهد پرداخت.

سشنز در گفتوگوي خبري خود گفت اگر مقامهاي دولتي نتوانند آزادانه و با اطمينان خاطر با رهبران كشورهاي ديگر صحبت كنند، دولت نميتواند هيچ كاري انجام دهد. او گفت در ماههاي اخير ميزان افشاگريهاي بدون مجوز به رسانهها يا دشمنان خارجي افزايش شگرفي داشته و مواردي كه به وزارت دادگستري ارجاع شده تا درباره درز غيرقانوني اطالعات محرمانه تحقيق كند، افزايش انفجاري داشته است.

از طرفي بازرس ويژه آمريكا در رســيدگي به پرونده تباني كمپين ترامپ با روســيه در انتخابات ۶1۰۲، از كاخ سفيد خواسته اسناد مرتبط با مشــاور امنيت ملي سابق اين كشور را ارائه كند.

روزنامه نيويوركتايمز نوشت: اگرچه اين يك درخواست رسمي نيســت اما درخواست براي ارائه مدارك و اســناد از سوي كاخ سفيد درباره مايكل فلين، مشــاور امنيت ملي سابق آمريكا براي نخستين بار است كه از سوي تيم تحقيقاتي رابرت مولر، بازرس ويژه رسيدگي به تباني كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا با روسيه صورت گرفته است.

گفتني است بازرسان از شاهدان اين سوال را پرسيدهاند كه آيا فلين به صورت مخفيانه از دولت تركيه در ماههاي آخر كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ پول دريافت كرده است يا خير.

فلينمتهماستدربازهزمانيسپتامبرونوامبر ۶1۰۲ مبلغ ۰۳۵ هزار دالر از طريق گروه البيگر فلين از كمپاني آلپتكين مستقر در هلند دريافت كرده تا يك فيلم مســتند درباره فتحاهلل گولن، روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه مستقر در آمريكا توليد كند. تي كاب، مشاور ويژه ترامپ گفت: براي اين مســاله و حل آن با بازرس ويژه رسيدگي به اين پرونده همكاري ميكنيم.

ترامپ هرگونه تباني ميان كمپين و مقامهاي روس را رد كرده است. پس از آنكه فلين ماهيت مكالمات تلفني ميان ترامپ و سفير روسيه در واشــنگتن در دســامبر ۶1۰۲ را فاش كرد، از سمتش بركنار شد. خروج رسمي آمريكا از پيمان اقليمي پاريس آمريكا رســما خروج خود از پيمان اقليمي پاريس را به سازمان ملل متحد اعالم كرده است. اين كشور همزمان از مذاكره در مورد يك توافق اقليمي ديگر كه ضامن منافع اياالت متحده باشد، استقبال كرده است.

تا خروج نهايي آمريكا از پيمان زيستمحيطي پاريس دست كم سه سال طول خواهد كشيد. بــا وجود ايــن آمريكا تا آن زمان در جلســات مذاكرات آبوهوايي مرتبط با اين پيمان شركت خواهد كرد.

در بيانيه كتبياي كه اياالت متحده در اين مورد تسليم سازمان ملل متحد كرده، آمده است كــه با اين حال در صورتــي كه طي مذاكراتي شرايطي منصفانهتر براي آمريكا در نظر گرفته شود، دونالد ترامپ، رييسجمهور اين كشور آماده بازگشت به پيمان است.

وزارت خارجه آمريكا اعالم كرد اين كشــور حامي يك سياســت زيستمحيطي است كه در عين كاهش انتشــار گازهاي زيانبار به رشد اقتصــادي نيز كمك و امنيــت تامين انرژي را تضمينكند.

در اوايــل ماه ژوئن ترامپ با اين اســتدالل كــه پيمان پاريس به آمريــكا از نظر اقتصادي لطمه خواهد زد و فرصتهاي شغلي را كاهش خواهد داد خــروج آمريكا از آن را اعالم كرده و با اين اظهارات انتقادها از گوشه و كنار جهان را متوجه خود ساخته بود. او در مبارزات انتخاباتي خود نيز تغييرات آب و هوايي را ابداع چينيها خوانده بود؛ با اين هدف كه تنها به اقتصاد آمريكا ضربه بزنند.

با اين همه امانوئــل ماكرون، رييسجمهور فرانسه در ماه گذشته بعد از گفتوگو با ترامپ ابراز خوشــبيني كرده و گفته بود كه ترامپ راه بازگشت به اين پيمان را باز گذاشته است. دونالد ترامــپ در ديدار خود از پاريس در ماه ژوئيه به صورت مبهم گفته بود، امكان بازگشــت به اين پيمان وجود دارد.

پيمان زيســتمحيطي پاريس اين هدف را ســرلوحه خود دارد كه گرمايش كره زمين را تا دو درجه سانتيگراد كمتر از عصر پيش از صنعتي شدن محدود كند. با اين همه بسياري از محققان اين هدف را بهسختي قابل تحقق ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.