روزهاي دشوار نخستوزير اسراييل

Jahan e-Sanat - - News -

معتمد و رييس دفتر سابق نخستوزير اسراييل پذيرفته است تا در دادگاه عليه بنيامين نتانياهو شهادت دهد. اين فرد كسي است كه ميتواند دولت نتانياهو را ساقط كند.

نزديكان آريهارو، رييس دفتر و مشاور سابق نخستوزير اســراييل از او به عنوان فردي روراست ياد ميكنند. برخي معتقدند كه او ميتواند دولت تلآويو را ســاقط كند. هارو از معتمدان نزديك نتانياهو بوده است اما تا همين اواخر براي مردم اسراييل شناخته شده نبود. او به تازگي پذيرفته است تا به عنوان شاهد در دو پرونده جداگانه از جمله فساد مالي و دريافت رشوه از يك تاجر توسط نخستوزير اسراييل، حاضر شود.

يكي از مشاوران ســابق نتانياهو از هارو به عنوان فردي متواضع و محتاط ياد ميكند كه از سياســت به دور بوده و همين مساله گاها با اعتراض حلقه نزديكان نتانياهو مواجه ميشد. به گفته اوهارو فردي روراست است. هارو كه متولد آمريكاست، از يهوديان مهاجر اسراييل بوده و بين سالهاي 9۰۰۲ و ۰1۰۲ و يك بار ديگر قبل از آنكه در رابطه با اتهامات فساد مالي كنارهگيري كند از 41۰۲ تا ۵1۰۲ براي نتانياهو كار ميكرده است.

به نوشته هاآرتص، طبق يك پرونده نتانياهو طي سالهاي طوالني از دوستان متمول بازرگان خود از جمله جيمز پكر، ميلياردر استراليايي و آرنون ميلچان، تهيه كننده هاليوودي هداياي زيادي دريافت كرده است. در پروندهاي ديگر نتانياهو با ناشــر روزنامه پرفروش يديعوت آحرونوت قرارهاي سري گذاشــته كه بر اساس آن اين ناشر متعهد شده در نشريات خود تصوير مثبتي از اقدامات نخســتوزير نشان دهد و در عوض نتانياهو قول داده كه فعاليــت روزنامه هايوم، رقيب اصلي آن را محدود كند.

دولت اســراييل هنوز رســما در مورد اين گزارشها اظهار نظر نكرده و انتشــار هرگونه اطالعات درز شده در مورد پرونده از سوي دادگاه ممنوع شده است. نخستوزير اسراييل پيشتر اين ادعاها را بيپايه خوانده بود. اتهامات مطرح شده عليه نتانياهو، سياست اسراييل را متزلزل كرده و بــه گمانهزني درباره كنارهگيــري او از قدرت دامن زده است. چهرههاي مخالف دولت تلآويو خواهان كنارهگيري نتانياهو از قدرت شدهاند. بنيامين نتانياهوي ۷۶ ساله اكنون چهارمين دوره نخســتوزيرياش را ميگذراند. نتانياهو اولين نخســتوزير اين رژيم نيست كه در مظان اتهامات مالي قرار ميگيرد.

درخواست اپوزيسيون اســراييل براي انحالل دولت

بهدنبالانتشارگزارشهاييدربارهپروندههايفسادبنيامين نتانياهو، حزب اپوزيسيون اردوگاه صهيونيستي خواهان انحالل فوري دولت و برگزاري انتخابات زودهنگام شد.

حزب اردوگاه صهيونيستي به رهبري آوي گاباي جمعه گذشــته در بيانيهاي تصريح كرد: در سايه اتهامات جديدي كه بنيامين نتانياهو با آن مواجه اســت، همه احزاب حاضر در ائتالف حاكم بايد با شــجاعت بــراي حفاظت از مردم و دموكراســي، انحالل دولت و برگزاري انتخابات زودهنگام را اعالم كنند. زماني كه پليس و دادستان كل، نخستوزير را به دست داشتن در رشوه، كالهبرداري و خيانت در امانت متهم ميكنند، مطمئنا نتانياهو روحيه و قدرتش را به عنوان يك نخستوزير از دست ميدهد.

روزنامه هاآرتص اخيرا به نقل از پليس اسراييل تاكيد كرد كه تحقيقات انجام شــده نشان ميدهد بنيامين نتانياهو به احتمال بسيار قوي در فساد، كالهبرداري و خيانت در امانت دست داشته است. دادگاه صلح اسراييل پنجشنبه گذشته انتشار جزييات تحقيقات به عمل آمده از نتانياهو و هرگونه خبر در اين زمينه را ممنوع اعالم كرد. پليس اســراييل هم ميگويد ممانعت از انتشــار جزييــات تحقيق و بازجويي از نتانياهو، به خاطر قوت گرفتن دســت داشتن او در پرونده فساد و كالهبرداري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.