آغاز به كار مجلس موسسان جنجالي ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News - چالش

مجلس موسســان ونزوئال با وجود اعتراضهاي داخلي و خارجي و كشته شدن دهها نفر در جريان تظاهرات ضددولتي چند ماه گذشته آغاز به كار كرد. وظيفه اين نهاد قانونگذاري جنجالي كه رقيب كنگره ملي است، بازنويسي قانون اساسي عنوان شده است.

اين نهاد تازه تاســيس كه بســياري آن را بستري براي ديكتاتوري نيكوالس مــادورو خواندهاند قدرت تغيير قانون اساسي و انحالل پارلمان را دارد. نيكوالس مادورو قويا معتقد است كه اضافه شدن مجلس موسسان به نظام حكومتداري كشورش به ناآراميهاي گسترده چند ماه گذشته پايان خواهد داد. اين در حالي است كه مخالفان او ميگويند اين نهاد تازه دســتاويزي است براي او كه در پي افزايش اختيارات خود و كسب قدرت بيشتر است.

اعتراضها به تاســيس اين مجلس حتي فراتر از مسايل داخلي ونزوئال رفته و جمعه گذشته واتيكان با محكوم كردن اين اقدام خواستار انحالل آن شد. با اين وجود، جمعه گذشته هزاران نفر از هواداران دولت در كاراكاس، پايتخت ونزوئال به خيابانها آمدند و با در دســت گرفتن پرچم كشورشان، در مسير ورود اعضاي مجلس موسسان مستقر شدند و به آنها خوشامدگفتند.

بسياري از اين افراد با در دست گرفتن عكسهايي از هوگو چاوز، رهبر فقيد ونزوئال و ســيمون بوليوار، يكي از رهبران اصلي جنبش اســتقاللطلبانه ونزوئال و آمريكايجنوبي به خيابان آمدند.

همزمان، رييسجمهور ونزوئال در حاليكه همسر و پسرش او را همراهي ميكردند در كنار ۵4۵ عضو مجلس موسسان مراسم آغاز به كار را برگزار كرد. وزير خارجه سابق ونزوئال و از ياران اصلي مادورو، رياست مجلس موسسان را برعهده گرفته است. او در سخنراني افتتاحيه خود معترضان و مخالفان داخلي دولت را فاشيست خواند و دولتهاي خارجي را هم به دخالت در امور ونزوئال متهم كرد. اعالم آمادگي ماكرون براي ميانجيگري درحاليكه برخي از كشورها به دنبال اعمال تحريمهاي بيشتر عليه ونزوئال هستند، فرانسه اميدوار است كه از طريق مذاكره به راهحلي براي پايان دادن به بحران در اين كشــور آمريكايالتين دست پيدا كند.

امانوئل ماكرون به دنبال اقدامات ميانجيگرانه در ونزوئالست و در بحبوحه اقدامات نيكوالس مادورو براي تحكيم قدرتش از طريق مجلس موسســان هرگونه خشــونت را به شدت محكوم كرد.

ماكرون جمعه گذشــته در بيانيهاي دستگيري دو نفر از رهبران اپوزيسيون ونزوئال را به شدت محكوم كرد و گفت كه فرانسه از هرگونه اقدام ميانجيگرانه كه باعث برقراري صلح و ثبات در ونزوئال شود، حمايت ميكند و به دنبال پايان دادن به خشونتها در اين كشور است.

ماكرون اخيرا نامهاي به نيكوالس مادورو نوشته و پيشنهاد ميانجيگري را مطرح كرد. همچنين سفير فرانسه در ونزوئال نيز با اعضاي اپوزيسيون و دولت كاراكاس ديداري داشته است. رييسجمهور فرانسه هفته گذشته نيز مذاكرات صلح ميان رهبران رقيب در ليبي را برنامهريزي كرده و به دنبال افزايش جايگاه ديپلماتيك فرانسه در سطح جهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.