تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا عليه مسكو

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

ايسنا- وزير خارجه آمريكا در تماسهاي تلفني جداگانه با حيدرالعبادي و مسعود بارزاني بر عدم حمايت كشورش از همهپرسي استقالل كردستان عراق تاكيد كرد. ركس تيلرسون در گفتوگوي تلفني با نخستوزير عراق با وي درباره مسايل مختلفي از جمله همهپرسي تعيين سرنوشت اقليم كردستان عراق گفتوگو كرد. تيلرسون در اين تماس تلفني بر لزوم تمركز تالشها براي همكاري با دولت مركزي عراق جهت رويارويي با چالشهاي موجود و بازسازي مناطق آزاد شده تاكيد كرد.

العبادي هم بر اهميت استفاده از تجربه موفق همكاري ميان ارتش و نيروهاي پيشمرگ كرد در آزادسازي موصل و لزوم متحد كردن مواضع و تالشهاي بينالمللي براي كمك به دولت عراق تاكيد كرد. دفتر العبادي گفت كه همچنين دو طرف درباره نتايج سفر اخير العبادي به عربستان سعودي، كويت و ايران گفتوگو كردند و العبادي ديدگاه عراق درباره درگيريهاي منطقه را تشريح كرده است. تيلرسون در گفتوگو با العبادي با تاكيد بر اهميت نقش عراق در ثبات منطقه، بار ديگر عدم حمايت كشورش از همهپرسي اقليم كردستان را اعالم كرده است.

ايسنا- در پي دور جديد تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه سه مقام روسي از جمله معاون وزير انرژي و سه شركت روسي به اتهام انتقال توربينهاي زيمنس به شبهجزيره كريمه، روسيه واكنش نشان داد.

وزارت خارجه روسيه جمعه اعالم كرد، مسكو حق اتخاذ اقدامات تالفيجويانه را به دليل تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا محفوظ ميداند اما تاكيد دارد كه منافعش در حفظ و توسعه همكاري اقتصادي با اين نهاد است.

اتحاديه اروپا جمعه عليه سه مقام روسي ديگر شامل آندري چرزوف، معاون وزير انرژي روسيه و سه شركت روسي تحريمهاي جديدي اعالم كرده و علت آن را انتقال توربينهاي زيمنس به شبهجزيره كريمه عنوان كرد.

كريمه در مارس 41۰۲ پس از برگزاري رفراندوم، از خاك اوكراين به روسيه ملحق شد. در بيانيه وزارت خارجه روسيه آمده است: مسووليت اين تصميم از جمله هزينههاي احتمالي براي زيمنس و ساير شركتها در آلمان و اروپا كه با روسيه همكاري دارند، با طرف اتحاديه اروپا و دولت آلمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.