پكن: اقدام نظامي منتفي نيست

Jahan e-Sanat - - News -

روزنامه دولتي گلوبالتايمز چين گزارش داد پكن قصد دارد ظرف دو هفته آينده عمليات نظامي محدودي براي اخراج نيروهاي هند از منطقه دولكام انجام دهد. تنش مرزي در اين منطقه مورد مناقشه از يك ماه قبل در پي اجراي طرح احداث جادهاي در آن منطقه آغاز شد و پكن خروج فوري واحدهاي نظامي هند از اين منطقه را خواستار شده است.

مناقشه ميان چين و هند از ۶1 ژوئن و زماني كه نيروهاي چيني ساخت جادهاي در منطقه مورد مناقشه چين- بوتان را آغاز كردند، شروع شد و تنش مرزي ميان كشورهاي هند و چين در منطقه هيماليا شدت گرفت.

سخنگوي وزارت دفاع چين روز جمعه اعالم كرد اگر هند به عنوان متحد بوتان نيروهاي خود را از منطقه مورد مناقشه ميان دو كشور خارج نكند، وقوع جنگ منتفي نيست.

او ضمن تاكيد بر اينكه تاكنون پكن به شدت خويشتندار بوده است، گفت در صورت عدم خروج سربازان هندي از منطقه، ارتش چين با قاطعيت از تماميت ارضي و منافع امنيتي خود دفاع خواهد كرد. سخنگوي وزارت دفاع همچنين گفت صبر و نيت خير مقامات پكن بيپايان نيست.

دولــت چين، هند را متهم ميكند كــه از يك ماه قبل بر تعداد واحدها و تجهيزات نظامي خود در منطقه افزوده است. گفته ميشود واحدهاي چيني روز جمعه يك موشك به سوي پايگاههاي نظامي هند پرتاب كردهاند. بنا بر گزارش منابع هندي، نزديك به ۰۰۳ سرباز در اين منطقه مستقر هستند.

تنش جديد ميان هنــد و چين از آغاز فعاليت كارگران چيني در منطقه كوهستاني هيماليا براي ساختن جادهاي از طريق تپه «دولكام» شدت گرفته است. چين و بوتان مدعي هستند ناحيه يادشده بخشي از خاك كشور آنها را تشكيل ميدهد. چين، هند را متهم ميكند كه براي حمايت از متحد خود، بوتان و تقويت نيروهاي اين كشور، سرباز به خاك چين اعزام كرده است تا از ادامه كار ساخت جاده جلوگيري كنند.

سوشما سواراج، وزير امور خارجه هند نيز ضمن تاكيد بر اينكه تغيير يكجانبه مرزها از سوي چين چالشي مستقيم براي امنيت هند است، گفت راهكار سياسي،

حل درگيري در دولكام اســت. او پيششرط آغاز گفتوگوها را خروج ســربازان هر دو كشور از منطقه دانست. هند و چين بيش از ۰۰۵۳ كيلومتر مرز مشترك دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.