اقدامات كرهشمالي محور مذاكرات

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- تازهترين دور از نشستهاي ساالنه وزراي خارجه مجمع كشورهاي جنوب شرق آسيا (آسهآن) و همتايان آنها از آمريكا، چين، روسيه، ژاپن و دو كره در مانيل آغاز شد.

ديپلماتهاي ارشد آسياي جنوبشرقي نشست ساالنه خود را بدون تدابير امنيتي شديد در فيليپين آغاز كردند. وزراي خارجه ۰1 كشور عضو آسهآن صبح ديروز وارد مانيل شدند.

به گفته رييس پليس مانيل، رييسجمهور فيليپين با تدابير امنيتي شــديد كه زندگي روزمره مردم را مختل كند، مخالف بوده است. با اين حال، پليس بيش از ۳1 هزار نيرو در پايتخت فيليپين مستقر و منطقه پرواز ممنوع اعالم كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.