زلزله سياسي در ايالت نيدرزاكسن آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

دويچهوله- با پيوستن يك نماينده پارلمان ايالتي حزب سبزها به حزب دموكرات مســيحي، دولت ايالت نيدرزاكسن اكثريت خود را در پارلمان از دست داد. سران حزب سوسيال دموكرات خواهان شفافسازي در زمينه اين مانور غيرشرافتمندانه و كثيف هستند. دولت ائتالفي ايالت نيدرزاكسن آلمان، متشكل از دو حزب سبزها و سوسيال دموكرات اعالم كرد كه بهزودي در اين ايالت انتخابات زودرس برگزار ميشود. علت اين اقدام، خروج الكه توستن از حزب سبزها و پيوستن به حزب محافظهكار دموكرات مسيحي است. ائتالف دولت ايالتي با اختالف تنها يك كرسي اداره امور را بهدست گرفته بود. در انتخابات ايالتي سال ۳1۰۲، حزبهاي سبز و سوســيال دموكرات 9۶ كرسي و دو حزب اپوزيسيون دموكرات مسيحي و ليبرال در مجموع 8۶ كرسي را كسب كرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.