تالشترامپبرايقطعسيستمرفاهيمهاجران

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- روزها پس از اعالم حمايت رييسجمهور آمريكا از سيستم مهاجرتي براساس مهارت، دونالد ترامپ اعالم كرد مهاجران در پنج سال اول ورود به آمريكا از سيستم رفاهي برخوردار نميشوند.

دونالد ترامپ اعالم كرد: نميتوانيد از زمان ورودتان به كشور ما تا پنج سال از رفاه برخوردار شويد، نميتوانيد مانند هفتههاي پيش، سالها و دهههاي گذشته وارد آمريكا شويد، شما به آمريكا ميآييد و فورا شروع به استفاده از سيستم رفاهي ميكنيد.

ترامپ گفت: به مدت پنج ســال نميتوانيد خواهان رفاه يا استفاده از سيستم رفاهي اين كشــور باشيد همانطور كه من در كنگره اعالم كردهام، زمان روياپردازيهاي بزرگ و اقدامات جسورانه براي كشورمان شروع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.