سوريه، عراق و كرهشمالي محور مذاكره

Jahan e-Sanat - - News -

ايســنا- كاخ ســفيد اعالم كرد، رييسجمهور آمريكا و همتاي فرانســوياش درباره مسايل مختلف جهان نظير منافع مشترك مقابل كرهشمالي، بحران سوريه و عراق گفتگو كردند. كاخ سفيد جمعه در بيانيــهاي اعالم كرد، دونالد ترامپ و امانوئل ماكرون گفتوگوي تلفني داشــتهاند. اين دو رييسجمهور در مــورد چگونگي افزايش همكاري درخصوص بحران جاري در سوريه و عراق و مبارزه با نفوذ ايران در اين كشــورها صحبت كردند. ماكرون و ترامپ همچنين در خصوص ايجاد راهحلي سياســي در ليبي و مبارزه با فعاليتهاي تروريستي در منطقه ساحل آفريقا رايزني كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.