چينبرايتشديدكنترلاينترنتمانوربرگزاركرد

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - چين مانورهاي اينترنتي برگزار كرده كه هدف از آن بستن سايتهايي است كه به نظر مقامهاي چيني زيانآور هستند. مقامهاي چيني در اين باره اظهارنظر رسمي نكردهاند اما شركتهاي اينترنتي كه به آنها دستور شركت در اين مانور داده شده بود، برگزاري آن را تاييد كردهاند.

چين در حال حاضر هم با نرمافزارهايي دسترســي شهروندانش به اينترنت را محدود ميكند اما به نظر ميرسد پيش از تشكيل نشست مهم حزب كمونيست چين ميخواهد اين محدوديتها را بيشتر كند.

پكن اخيرا شــبكههاي خصوصي مجازي يا ويپيانها را هدف قرار داده اســت كه به مردم اجازه ميدهند محدوديتهاي دسترســي به اينترنت را دور بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.