۰۰۰۲ داعشي در رقه هنوز محاصرهاند

Jahan e-Sanat - - News -

BBC – درگيريهاي نظامي خونيني در رقه واقع در شمال سوريه در جريان است. يك مقام آمريكايي ميگويد ۵4 درصد اين شهر توسط نيروهاي ائتالف ضدداعش بازپس گرفته شده است.

در ماه ژوئن ســالجاري حمله گسترده نيروهاي ائتالف ضد داعش به رقه آغاز شــد و به گفته يك مقام آمريكايي، تا كنون ۵4 درصد اين پايگاه مهم و تحت كنترل داعش بازپس گرفته شده است. مسوول ائتالف ضدداعش در سوريه، جمعه گذشته گفت: جنگجويان داعش براي بقاي خود بر سر هر خانهاي ميجنگند. او افزود: البته بيشتر آنان در آنجا كشته خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.