ادامه رشد قيمتها در بازارهاي مالي دنيا

Jahan e-Sanat - - News -

تازهترين نظرســنجي كيتكونيوز نشــان ميدهد كه گزارش اشــتغال آمريكا در ماه ژوئيه نميتواند مانعي بــراي ادامه روند صعودي قيمت طال در روزهاي آينده باشــد. به گزارش بورس كاال، تازهترين نظرســنجي از كارشناسان اقتصادي و سرمايهگذاران بينالمللي حاكي اســت كــه روند صعودي قيمت طال طي هفته آتي نيز ادامه خواهد يافت. براساس اين گزارش البته در نظرســنجي اين هفته كمتر از 50 درصد كارشناسان اقتصادي و سرمايهگذاران بينالمللي به افزايش قيمت طال راي دادهاند. آمارهاي وزارت كار آمريكا نشان ميدهد كه اقتصاد اين كشور طي ماه ژوئيه ۹0۲ هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كرده است كه اين رقم فراتر از انتظارات اوليه بوده است. اين مساله موجب شده قيمت جهاني طال بــا كاهش روبهرو شــود. بهبود اوضاع اشــتغال آمريكا موجب شده گمانهزنيها نسبت به افزايش نرخ بهره فدرال رزرو طي ماههاي آينده بيشتر شــود. ۷۱ كارشناس ارشد اقتصادي در نظرسنجي شــركت كردهاند كه از ايــن تعداد هشــت نفر معادل ۸۴ درصــد پيشبيني كردند قيمت طال در روزهاي آينده افزايش خواهد يافت. هفت نفر معادل ۱۴ درصد نيز اعالم كردند قيمت طال در اين مدت كاهش خواهد يافت و دو نفر ديگر معادل ۲۱ درصد نيز اعــالم كردند قيمت طال تغييري نميكند. در نظرسنجي آنالين كيتكونيوز هم ۴۱۷ نفر شركت كردند كــه از اين تعداد ۲۴3 نفر معادل ۸۴ درصد پيشبيني كردند قيمت طال با افزايش روبهرو خواهد شد. ۲۷۲ نفر معادل ۸3 درصــد به كاهش قيمت طال راي دادهانــد و 00۱ نفر معادل ۴۱ درصد نيز پيشبيني كردند قيمت طال تغيير چنداني نخواهد داشت. در نظرسنجي هفته گذشته ۱۷ درصد كارشناســان اقتصادي و 5۶ درصد سرمايهگذاران بينالمللي به افزايش قيمت طال راي داده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.