ريشهيابي نوسان بازار سهام

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

بايد پذيرفت بــازار بورس عالوه بر مولفههــاي اقتصادي متاثــر از اخبار سياسي نيز است و بورسيها منتظرند تا ببينند چينش و تركيب تيم اقتصادي دولــت دوازدهم چگونــه خواهد بود و سياســتهاي تيم اقتصادي دولت دوازدهــم درخصوص بازار ســرمايه و ســاير بازارهاي مــوازي به چه نحوي تببين ميشــود. براساس اين گزارش شهباز حسنپوربيگلري در گفتوگويي كه با خانه ملت داشت بر لزوم تسهيل شــرايط توليد براي رونق واقعي بازار بورس تاكيد دارد و اظهاركرد كه تحول در بازار سرمايه نيازمند خروج اقتصاد كشور از ركود است. نماينده سيرجان و بردســير در مجلس در ادامه گفت كــه بايد بورس كشــور توانايي جذب نقدينگيهاي سرگردان را داشته باشد تا روند صعودي بازار سرمايه حفظ شود البته وي حتي كوتاهترين اخبار در زمينه رونق بازار سوداگري را براي رونق بازار سرمايه سم ميداند. اين نماينده مردم در مجلس دهم همچنين روند همراه با نوسان شــاخص بورس را در هفته گذشته طبيعي تلقي ميكند و ميگويد براي رونق بازار بورس بايد سياستهاي تيم اقتصادي دولت دوازدهم حمايتي باشد و معتقد است بايد سياستهاي اقتصــادي جامع براي رشــد متوازن بازارهايي مانند مسكن و بورس داشت. وي با اشــاره به اينكه سياســتهاي اقتصادي دولت يازدهم توانست آرامش نســبي را به اقتصاد كشــور بازگرداند پيشبيني كرد دولتمــردان در چهار سال آينده شرايطي را فراهم كنند كه سرمايههاي بيشتري جذب بازار بورس شود. همچنين شهباز حسنپوربيگلري در بخش ديگــري از گفتوگوي خود اظهار داشــت: روند نوساني بورس در هفته گذشــته تحت تاثير اخبار رواني ناشــي از تداوم كارشكني و بدعهدي آمريكاييها در تصويــب تحريمهاي جديد عليــه ايران نيز بــود كه البته اين تاثيرپذيري در كوتاهمدت تاثيرات جزئي بر شــاخص دارد. وي با اشاره به تاثير اخباري مبني بر نرخ كاهش سود بانكي بر عملكرد بازار سرمايه، بر لزوم متناسب شدن نرخ سود بانك با نرخ تورم تاكيد كرد و در ادامه گفتوگوي خود با خبرنگارخبرگزاريخانهملتپيشبيني كرد بعد از استقرار كابينه دوازدهم بازار بورس تقويت شود. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي، بر لزوم سودآوري شركتهاي بورسي تاكيد كرد و يادآور شد كه تقويت بازار بورس به فرهنگسازي و لزوم معرفي فرصتهاي موجود سرمايهگذاري در بازار ســرمايه به مردم عالوه بر اتخاذ سياستهاي اقتصادي ارتباط دارد.

از سويي ديگر، يك كارشناس بازار ســرمايه گفت: توانمندســازي بخش خصوصي، توجه به بازار سرمايه و وضع قوانينحمايتيوتغييرجهتتامينمالي صنايع و بنگاهها از بانكها به سمت بازار سرمايه از جمله انتظار بورس از دولت دوازدهم است كه به بهبود شرايط بازار سرمايه منجر ميشود. مهدي كاظمي اســفه در گفتوگو با تسنيم با اشاره بــه برگزاري مراســم تنفيذ و تحليف رييس دولت دوازدهم گفت: اين موضوع ميتواند اثر رواني مثبتي را براي اقتصاد و در پي آن بازار سرمايه به همراه داشته باشد؛ چراكه رفتهرفته با روشن شدن كابينه و تيم اقتصــادي دولت جديد، برنامههاي دولت دوازدهم براي اقتصاد و صنايع كشور تاحدودي مشخص شده و برخي ابهامات در اين زمينه كمرنگ ميشود. „آينده„بازار„سرمايه اين كارشــناس بازار سرمايه با بيان اينكه بهطور معمول بازار سهام به تغيير و تحوالت مديريتي در ســطح اقتصاد و بورس واكنش مثبت نشــان ميدهد افزود: همانگونه كه اقتصاد در تمامي كشورهاي پيشــرو، بازار سرمايهمحور است، از كابينه اقتصادي دولت جديد انتظار ميرود يكي از برنامههاي اصلي خود را تغيير جهت اقتصاد و تامين مالي صنايع از بانك محور بودن به سمت بازار سرمايه محوري سوق دهند. وي اضافه كرد: بر اين اســاس متوليان امر بايد با تصويب قوانين و مقررات الزم جهتدهي مورد نياز به اقتصاد كشور را انجام داده و پيگير اين موضوع باشــند؛ بهعالوه اينكه بدونشك يكي از راههاي رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نيز توجه به تامين مالي صنايع و بنگاهها از طريق بازار سرمايه است. كاظمي اسفه ادامه داد: عالوه بر تغيير رويكردهاي اقتصادي، بايد فرهنگسازي مناسب در بازار سهام برايايجاداينتغييراتوچرخشاقتصاد از بانكمحوري به ســمت بازار سرمايه محور بودن صورت گيرد. وي همچنين با اشاره به اينكه براساس قانون رفتهرفته بايد كار آزادسازي سهام عدالت از طريق بازار سرمايه انجام شود، اذعان داشت: از اين نظر هم تيم اقتصادي دولت جديد و متوليان بازار سرمايه بايد برنامهريزي مناســبي را براي حضور جمعيت 50 ميليوني ســهامداران عدالت در بورس انجام دهند. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: با محاســبه تخفيف 50 درصدي سهام دو دهك اول مشموالن سهام عدالت و نيز ارزش حداقل 500 هزار توماني سهام ساير دهكها، در زمان آزادسازي سهام عدالت دستكم 30 هزار ميليارد تومان به اقتصاد و بازار سرمايه كشــور نقدينگي تزريق ميشود كه بر اين اســاس يكي از اقدامات فوري تيم اقتصادي دولت دوازدهم و متوليان بازار سرمايه بايد فرهنگسازي و برنامهريزي در اين زمينه باشد. وي ادامه داد: از سوي ديگر پيشبيني ميشود بخش زيادي از دارندگان ســهام عدالت در روزها و هفتههاي نخســت آزادسازي اقدام به فروش سهام خود كنند كه اين موضوع ميتواند حجم قابل توجهي از نقدينگي را به اقتصاد كشور تحميل كند و از سوي ديگر بر كاهش قيمت ســهام و كليت بورس اثرگذار باشد. „اجرای„صحیح„„اصل„44 كاظمياسفه همچنين از سياست خصوصيسازي به عنوان يكي از راههاي نجات اقتصاد از شــرايط ركودي و نيز رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي نام برد و اذعان داشت: متاسفانه در سالهاي گذشته تنها كسب درآمد و قيمتگذاري و فروش سهام به باالترين قيمت شيوه اجراي سياســت خصوصيســازي در كشــور بوده، درحاليكه در كشورهاي پيشــروي دنيا در زمينه واگذاريها از مجموعه روشها اســتفاده شده است. وي با بيان اينكه خصوصيسازي تنها قيمتگذاري ســهام و اموال دولت و به مزايده گذاشــتن آنها نيست، تصريح كرد: بر اين اســاس در دولت دوازدهم بايد به توانمندسازي بخش خصوصي و ايجاد تنوع در شيوه واگذاريها توجه ويژه شــود تا هم اقتصاد و هم صنايع و بنگاههاي توليدي و در پي آن بازار سهام از اين رخداد تاثيرات مثبت بپذيرند. اين كارشناسبازارسرمايههمچنينطوالني شدن روند واگذاريها و اجراي سياست خصوصيسازي را به نوعي بالتكليفي براي اقتصاد و صنايع كشور تعبير كرد و افزود: زماني كه يك شركت در ليست واگذاريها قرار ميگيرد مواردي چون ســرمايهگذاريهاي جديد و راهاندازي و ادامه پروژهها تحتتاثير قرار ميگيرد، بنابراين تيم اقتصادي دولت دوازدهم بايد زمان مشخصي را براي پايان واگذاريها در كشور تعيين كند. „اصالح„قوانین„ وي در ادامه با اشاره به لزوم اصالح قوانين ناكارآمد بازار سرمايه در دولت دوازدهم براي بهبود شــرايط اين بازار گفت: بخشــي از اين قوانين مربوط به مباحــث كالن اقتصادي و رفع قوانين مزاحم و وضــع قوانين حمايتي براي صنايع اســت كه به بهبود شرايط بازار سهام منجر ميشود و بخش ديگري از قوانين مربوط به شرايط حاكم بر بازار سرمايه از جمله توقفهاي طوالنيمدت و حجم مبنا و دامنه نوســان اســت. كاظمياسفه اذعان داشت: يكي ديگر از مشكالت بازار ســرمايه به قوانين و مقررات آن مربوط ميشود؛ چراكه برخي از قوانين كنوني پاسخگوي فضاي فعلي بازار ســرمايه نيست و اگر ميخواهيم تامين مالي صنايع و بنگاهها از طريق بــورس جايگزين تامين مالي از طريق بانكها شــود و اگر به اين موضوع باور داريــم، بايد در اين زمينــه به اصالح قوانين بازار ســرمايه كمر همت بنديم و متوليان اقتصادي كشــور در دولت جديد بايد اين موضــوع را نيز مدنظر قرار دهند. اين كارشناس بازار سرمايه در پاســخ به اين پرسش كه كدام يك از وزراي دولت دوازهم ميتوانند سهم بيشتري بر توسعه و رونق بازار سرمايه داشته باشند، گفت: بدونشك اقتصاد و بازار ســهام مقولهاي هستند كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم از تمامي موضوعات تاثيــر ميپذيرند، بنابراين تمامي وزرا ميتوانند در بهبود شرايط اقتصاد و بازار سرمايه كشور موثر باشند. به عنــوان مثال موضوعگيري كه وزير امور خارجه در قبال ادامه اجراي برجام اتخاذ ميكند يا سياستهايي كه وزير جهاد كشاورزي در حمايت از كشاورزان اتخاذ ميكنــد، ميتواند اقتصاد و بازار سرمايهكشورراتحتتاثيرقراردهند.وي گفت: البته حيطه وظايف و كاركردها و اختيارات برخي وزرا از جمله صنعت و معدن و نيز وزارت اقتصاد، تاثير مستقيم و اثر بيشــتري بر اقتصاد و بازار سهام دارد. بر اين اســاس بايد منتظر ماند تا طــي روزهاي آينــده وضعيت كابينه دولــت جديد مشــخص و برنامههاي وزراي جديد براي بهبود شرايط اقتصاد و در پــي آن اثرپذيري و تعيين جهت بازار ســرمايه از اين موضوع مشخص شود. كاظمي اسفه با بيان اينكه بدون شــك نقش رســانه را نبايد در تحقق اين اهداف ناديده گرفت اذعان داشت: استفاده از پتانسيل رسانههاي مختلف بهويژه رســانه ملي به دليل فراگيري و گستره زياد مخاطبان ميتواند به عنوان مولفهاي تسريعكننده در رسيدن به اين اهداف در نظر گرفته شود. وي در پايان با تاكيد بر اينكه فرهنگســازي براي بهبود شرايط و ارتقاي نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور محدود به گروه سني خاصي نيست و بايد استراتژي مناسبي براي آموزش تمامي افراد در نظر گرفته شود، پيشنهاد كرد رسانه ملي به دليل تنوع و گستره مخاطب، به برنامهسازي و فرهنگسازيدرزمينهنقشبازارسرمايه در اقتصاد و نيز ارتقاي جايگاه اين بازار در كشور اهتمام ورزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.