نقش ابزارهاي مالي در برنامه ششم توسعه

Jahan e-Sanat - - News -

بورس كاال با استفاده از شيوههاي مختلف و جذاب توانسته است احساس امنيت كشــاورزان را نسبت به فروش محصــوالت خود در بازار ســرمايه با قيمت واقعــي فراهم كند. به گزارش بورس كاال، محمد حســننژاد، عضو كميســيون اقتصادي مجلس درباره زيرساختهاي الزم براي اجرايي شدن فرآيند فروش محصوالت كشاورزي در بورس كاال گفت: بورس كاال در چند سال اخير با اقدامهاي موثري كه انجام داده است توانســته ارتباط بين بازار ســرمايه و بخش كشاورزي را بيشتر كند، از همينرو شاهد اجراي سياست قيمتتضمينيمحصوالتيچونگندم، جو، ذرت و برنج در بورس كاال هستيم. نماينده مرند و جلفا در مجلس به برنامه ششم توسعه اشاره كرد و افزود: با توجه به ظرفيتهايي كه در بورس كاال وجود دارد ميتوان از اين ظرفيت در راستاي تنظيم بــازار محصوالت كشــاورزي استفاده كرد كه اين موضوع در برنامه ششم توســعه نيز آمده است. وي به اجراي قيمت تضميني به جاي خريد تضميني اشــاره كرد و اظهار داشت: قيمت تضميني ابزار بسيار مناسبي در شفافيت قيمت محصوالت كشاورزي و حمايت از كشاورزان است. بهطور يقين توســعه اين طرح به نفع كشاورزان و باغداران خواهد بود. يكي از راهكارهاي كمك به بخش كشاورزي، شفافسازي و نظاممندكردن بازار است كه در اين خصوص بايد از ابزار بورس كاال كمك گرفته شود. حســننژاد با بيان اينكه اگر قيمت تضميني عمده محصوالت كشاورزيجايگزينخريدتضمينيشود شاهدبهبودمعامالتبخشكشاورزيو رونق هرچه بيشتر بورس كاال خواهيم بــود، تصريح كــرد: قيمت تضميني مزيتهاي بسياري دارد كه از آن جمله ميتوان به كاهش هزينههاي دولت، استانداردســازي توليدات و رسيدن كشاورزان در كمترين زمان به پول خود اشاره كرد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس از ديگر مزيتهاي توسعه طرح قيمتتضمينيراشفافشدنقيمتها و كمرنگ شدن فعاليت دالالن عنوان كرد. حســننژاد تصريح كرد: به لطف وجود بورس كاال در اقتصاد ملي، شاهد گسترش و توســعه بازارهاي مختلف كااليــي به عنوان يكــي از ملزومات اصلي اقتصاد هستيم. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه معامله گران در بورس كاال اعم از توليدكننده و مصرفكننده بيش از هر زماني احساس امنيت ميكنند، گفــت: بورس كاال رفتهرفته با شيوههاي مختلف و جذاب، شرايط را براي ورود دستاندركاران بازار محصوالت كشاورزي به اين بازار شفاف بيشتر فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.