جذب سرمايههاي خرد با مكانيسم بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

عضو هياتمديره انجمن انبوهســازان عضو هياتمديره انجمن انبوهســازان گفت: با توجه به پايين بودن گردش نقدينگي در حوزه مسكن و مواجه بودن ساخت و ساز با ركود نقدينگي، عرضه مسكن در بورس كاال اقدامي بسيار منطقي تلقي ميشود كه ميتواند سرمايههاي كوچك حوزه مســكن را به بخش توليد سوق دهد. حسن محتشم، درباره راهاندازي شاخص مسكن در بورس كاال به ايسكانيوز گفت: طي چند وقت اخير رايزنيهاي زيادي درخصوص ورود معامالت مسكن در بورس كاال صورت گرفته اما تاكنون اين امر محقق نشــده است. محتشــم به زمان اجرايي شدن اين طرح اشاره و بيان كرد: در حال حاضر ورود مسكن به بورس كاال به صورت صندوق پروژه است. اكنون همه شرايط الزم براي ورود معامالت مسكن به بورس كاال فراهم نشده اما مسووالن در حال فراهم كردن شرايط الزم براي اين اقدام هستند. گفتني است استفاده از يك تصميم منطقي براي اجرايي شدن اين طرح امري بسيار ضروري است. عضو هياتمديره انجمن انبوهسازان، بورس كاال را محلي مناسب براي استفاده سرمايههاي سرگردان در توليد دانست و گفت: با توجه به پايين بودن گردش نقدينگي در حوزه مسكن و مواجه بودن ساخت و ساز با ركود نقدينگي، عرضه مسكن در بورس كاال اقدامي منطقي تلقي ميشود كه ميتوان از سرمايههاي كوچك در بخش توليد مسكن استفاده كرد. محتشم با تاكيد بر فعاليت ليزينگهاي مسكن گفت: به دليل عدم فعاليت ليزينگها به صورت علمي و مطابق با روش كشورهاي پيشرفته با موفقيت همراه نبودند، در صورتي ميتوان شاهد عملكرد موفق ليزينگ بود كه پول مورد نياز خود را از منابع غير بانكي به دست آورند. عضو هياتمديره انبوهسازان در پاسخ به اين سوال كه آيا ورود مسكن به بورس كاال در رونق بازار تاثيرگذار خواهد بود يا خير، افزود: در صورتي كه ورود معامالت مسكن در بورس كاال با تجميع سرمايههاي كالن و استفاده از آنها در توليد مسكن همراه باشد بهطور قطع در رونق بازار مسكن تاثيرگذار خواهد بود. او درباره نقش بورس كاال در خروج مسكن از ركود ادامه داد: بورس كاال تا به امروز در حوزه مسكن فعاليت چنداني نداشته اما در بخشهاي ديگر كه در حال فعاليت است بسيار موفق عمل كرده است. به گفته محتشم، اگر بورس كاال بتواند از سرمايههاي كشور در جهت توليد بيشتر استفاده كند، نقش بسزايي در بازگشت رونق و تزريق نقدينگي به بازار مســكن ايفا ميكند. عضو هياتمديره انجمن انبوهسازان در پايان گفت: فعاليت ليزينگ و بورس كاال در جذب سرمايه متفاوت از يكديگر هستند اما يكي از ضرورتهاي بهبود روند اقتصادي در كشور استفاده از تمام ابزارها از جمله بورس كاال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.