ﺑﻬبﻮﺩ ﻓضﺎی ﻛﺴب ﻭ ﻛﺎﺭ

Jahan e-Sanat - - News - ﮔﺰﺍﺭش 2

رشدهزینههایتولید دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: شورای رقابت یکی از معضالت ماست برای خودروهای پرتیراژمان زیرا ایرادات اساسی دارد به طور مثال روزی که ما گرفتار شورای رقابت شدیم، به ما گفتند ما هزینه تورمی بخش تولید را سه ماه یکبار اعمال میکنیم که این وعده اجرا نشد، بعد گفتند این کار را شش ماهه اعمال میکنیم و همین طور به ترتیب کش پیدا کرد به طوری که در حال حاضر تورم بخش تولید را ساالنه اعمال میکنند.

به گفته نعمتبخش، از طرفی در سال گذشته در اردیبهشــتماه افزایش قیمت داشــتیم. در تیرماه ۵/۱ تا ۱/۲ درصد به سایپا و ایرانخودرو اجــازه افزایش قیمت دادنــد در صورتی که ما هزینــه تولیدمان بیش از اینهاســت. به عنوان نمونه حقوقها در اول ســال ۲۱ درصد اضافه شــده که با اضافــهکاری ...و شــاید نزدیک به ۰۲ درصد اضافه شــده اســت، هزینه پرسنلی شرکتها و افزایش هزینه مواد اولیه مثل فوالد مبارکه که طی یک سال ۵۹ نسبت به ‪۰۲ ۴۹،‬ درصد افزایش یافته اســت یا مس ۴3 افزایش، ســرب ۴۱ درصد، پلیمرهای پالســتیکی ۴۱ درصد، کاهوچوی مصنوعی و طبیعی هر کدام به ترتیب ۴3 و ۷۴ درصد، فوالدهای آلیاژی که اکثرا قطعهســازان از ان مصرف میکنند حدود ۰۱ درصــد و آلومینیوم ۱۱ درصد و نیز قراضه که جزو کارهای ریختهگری ماست، ۱۱ درصد افزایش یافتهاند.

وی ادامــه داد: بــا این حــال بانک مرکزی تشــخیص داده که تورم بخش یکساله شش درصد شده است یعنی به عبارتی باید به ما شش درصد افزایش قیمت بدهند که ۵/۱ درصد دادهاند و ایرادی که به آن مطرح اســت، این است که میگویند بهرهوری شما باال نرفته و دو درصد به خاطر آن کم میکنند. ما میگوییم سال گذشته با همین نیروها ۰۴ درصد افزایش تولید داشتیم یعنی بهرهوری را باال بردیم اگرچه بیشتر از این نشده برای اینکه میتوانیم تعدیل نیرو کنیم تا بهرهوری باال برود ولی میگویند نباید تعدیل نیرو کنید یعنی هم حقوق پرسنلیای که مازاد داریم را پرداخت میکنیم و ضرر میکنیم.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: نکته دیگر اینکه میگویندچونکیفیتشماازکیفیتیکهوزارتخانه تعیین کرده باال نرفته البته کیفیتها باال رفته اما به آن اندازهای که وزارتخانه برای ما در نظر گرفته و برای ما هدف قرار داده است انجام نشده و دو درصد به خاطر این موضوع کم میکنند.

نعمتبخشهمچنینگفت:درنظرداشتهباشید یکی از دالیل افت کیفیت خودرو همین شورای رقابتاستچراکهدروهلهاولوقتیبااینمواداولیه و حقوق پرسنل مازاد که برای قطعهسازان نیز وجود داردوقطعهسازمراجعهمیکندومیگویدمواداولیه منگرانشده،حقوقودستمزدمنگرانشدهاست وتقاضایافزایشدستمزدرویقطعهمیکندوچون به افزایش قیمت نمیدهند، من هم به قطعهساز افزایش قیمت مصوب را نمیدهم. در نتیجه چون قطعهساز من سود نمیبرد ماشینآالت خود را که قدیمی هستند، نمیتواند نو کند، ماشینآالتی که برای۰3 یا۰۴ سالگذشتهاست.بایدقطعهسازسود کندتابتواندسرمایهگذاریکندوبتواندماشینآالت نو بخرد تا قطعه خوب تولید کند.

وی تاکیــد کرد: برای خودرویی که 6۸ درصد از قطعهاش ســاخته شده اســت، اگر قطعههای بیکیفیت به کار برده شود در نتیجه کیفیت خودرو نیز باال نمیرود.

نعمتبخش در پایان گفت: نکته دیگر اینکه بوروکراسی ادارات را کم کنند با توجه به اینکه ۰۸ تا ۰۹ مدل خودرو در داخل تولید میشود، اجازه دهند مردم انتخاب کنند. اگر خودرویی گران باشد یا کیفیت آن خوب نباشد مسلم است که مردم ان خودرو را نمیخرند بنابراین راهحلی ارائه کنند تا از بوروکراسی و قیمتگذاری خالص شویم. فروش محصول، چالش اصلی محمدرضا نجفی، عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز در گفتوگو با «جهانصنعت»اظهارکرد:صنعتمابیشازهرچیز نیازمندبهبودفضایکسبوکارودسترسیمناسب و بههنگام با شرایط تعیین شده به بازارهای هدف برای صادرات بخشی از محصوالتشان، دسترسی به مایحتاج الزم و ضرورتهای تولید بههنگام و به قیمت مناسب و با کیفیت مناسب است.

وی افزود: در بیان نمونه این دسترسیها میتوان به منابع مالی به موقع و به مدت مناسب اشاره کرد همچنین دسترســی به تکنولوژی و دانش فنی، ماشــینآالت و تجهیزات و قطعات و همه اینها الزمهاش در این اســت که یک فضای کسبوکار مناسب متحد فراهم شود تا این صنعتی که داریم و ایجاد شده است بتواند با یک بهرهوری مناسب کار کند و محصولش را بفروشد و محصولش به دالیلی که مطرح شد هم از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و هم قیمت مناسب را داشته باشد و هم به مقدار و به هنگام مناســب بتواند تولید کند و در اختیار مصرفکننده در سراسر کشور قرار دهد.

نجفیتاکیدکرد:یکوظیفهحاکمیتیاستکه بازارهای هدف صادراتی را برای تولید فراهم کند و این وظیفه برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که اگر پیگیری شود تحقق مییابد.

این نماینده مجلس معتقد اســت که ایجاد یک فضای مساعد برای بهرهوری و حفظ و توسعه ظرفیتهایصنعتیخواستهفعاالناینبخشاست که در یک کالم شاید بتوان گفت همان بحث بهبود فضای کسبوکار و دسترسی به نهادهها و بازارهای هدف است. بنابراین همه اقدامات باید ناظر به فضای کسبوکارباشدومعتقدمبایدوزارتصنعت،معدن وتجارتبهمحیطکسبوکاربهشدتبپردازد.زمانی هستکهمسووالنمشغولمحیطبنگاههامیشوند و از محیط آنها ممکن است به قدر کفایت پرداخته نشود و غفلت کنیم. بنابراین محیط کسبوکار و محیطبنگاههایاقتصادیواکوسیستمیبایدوجود داشته باشد تا در آن صنعت تولید دوام پیدا کند، بهرهور شود و توسعه پیدا کند.

بنابــر آنچه فعاالن بخشخصوصــی از دولت دوازدهمخواستهاندبایدفضایکسبوکاربهبودیابد، قرابتپذیریبنگاههادرفضایشفافوغیرانحصاری توسعه یابد و هزینههای باالی تولید در کنار سایر عوامل رونق بخشی به تولید دیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.