فروش غیرقانونی مجوز برای ترخیص خودرو

Jahan e-Sanat - - News -

در حالیکه طبق مصوبه دولت واردات خودرو توسط اشخاص و شرکتهای فاقد نمایندگی ممنوع است، اخیرا تعداد زیادی خودروباسازوکارهایقابلتاملکهحکایت از ناکارآمد شدن مصوبه دولت دارد، وارد کشور شده است.

طبق آمــار تجارت خارجــی تعداد خودروهای وارداتی در چهار ماهه امسال ۵۵ درصد رشد کرده که ارزش این3۲ هزار خودرو 6۹3۲ میلیارد تومان است.

روز سیزدهم دیماه سال قبل به ناگهان، البتهبازمزمههایقبلی،موضوعممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی توسط اشخاصحقیقیمطرحوتمامیسایتهای خبری و نشریات کشور را تحت تاثیر قرار داد. دامنه اثرگذاری موضوع تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده چــرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش واردات تمام خودروهای سواری وارداتی را متوقف کرد. به این ترتیب از تاریخ فوق تا اطالع ثانوی، واردات خودروهای خارجی توسط افراد فاقد نمایندگی ممنوع اعالم شد. در واقع اگر فرد مانیفست،قبضانبارمتعلقبهقبلازتاریخ ۲۱ تیرماه را در اختیار داشته باشد، میتواند با کمک ثبت سفارشهای قبلی خودش امکان ترخیص خودرو را داشته باشد.

بر این اساس، در حالیکه چندی قبل وزارتصنعت،معدنوتجارتطبقمقررات مربوطه، لیست خودروهای غیرآمریکایی مونتاژی در آمریکا را ممنوع و لیست آن را از سایت ثبتسفارش حذف کرده بود اما از دیماه سال گذشته، ثبت سفارش تمام خودروهای سواری برای افراد و شرکتهای فاقد نمایندگی نیز غیرممکن شد. البته شنیدهشدهاستدلیلاینامردستورالعمل ابالغی از سوی معاون اول رییسجمهور به دستگاههای اجرایی در راستای ساماندهی واردات و بازار ارز بوده است. چراکه خودروی خارجی وارداتی در حکم ارز قابل خرید و فروش است و با افزایش کنترلنشده تقاضا برای واردات خودرو به نوعی ثبات بازار ارز دچار چالش میشود.

طبق مفاد ماده۸ قانون مقررات صادرات و واردات «واردکنندگان کاالهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز و ثبت ســفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.» حال چنانچه در نظر گرفته شود آخرین مجوز ثبت سفارش در تاریخ۲۱/۰۱/۵۹3۱ صادر شده باشد و دارای حداکثر اعتبار خود یعنی6 ماه باشد، خودروهای ثبت سفارش شده باید تا تاریخ۲۱/۴/6۹3۱ در گمرکات مستقر در مبادی ورودی مناطق ویژه به گمرک اظهار شــوند و در سایر گمرکات مستقر در مناطق عادی تا تاریخ اشاره شده به اماکن گمرکی رسیده و برای آنها قبض انبار صادر شود.

این موضوع در حالی است که اخیرا در حجم گستردهای خودروهای ساخت خارج در اماکن گمرکی تخلیه و نسبت به اظهار این کاالها به گمرک و متعاقبا ترخیص آنها اقدام میشود. هرچند هنوز آمارهای مربوط به واردات مردادماه نهایی نشده است اما تا پایان تیرماه سالجاری 3۲ هزار خودرو با میانگین قیمت۴3 هزار دالر با رشد هشت هزار عددی از گمرکات ترخیص شده است. نقطه قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر سایت ثبتسفارش برای نمایندگیهای مجاز نیز بسته است.

از این جملــه میتوان به یک صفحه از مانیفســت (فهرســت کل بار) شماره ۵۵6۴۲۰۰6 کشــتی آ۰۱ اشاره کرد که دارای تعدادی دســتگاه خودروی سواری تویوتا راو۴، هیوندای توســان، لکسوس، تویوتا کمری، بیامو، رنو و.... است که این خودروها ۱3۹6/۵/3 طی مانیفست فوق از بندر مبدا بارگیری و پس از چند روز در بندر بوشهرتخلیهونسبتبهاظهاراینخودروها اقدام شده است.

ســوال این است، در حالیکه از سوی مراجع رسمی ورود و ترخیص خودروهای وارداتی توســط اشخاص فاقد نمایندگی ممنوع اعالم شده، چگونه نسبت به اظهار این خودروهــا به گمرک و ترخیص آنها اقدام میشود؟

شنیدههاحاکیاستبرخیشرکتهای حقوقی که هیــچ ارتباطی با نمایندگی خودروهای وارداتــی ندارند از جمله پ. ت. ل- پ.خ. ر - س. آر. ا - ت. نیــاوران ...و نسبت به ترخیص خودروهای سواری متعددی پــس از انتهــای تاریخ اعتبار ثبت سفارش، اقدام کردهاند که مراجع و دستگاههای اجرایی ذیصالح باید در این زمینهشفافسازیکنند.

در سناریوی دوم برخی گمانهزنیها از ترخیص خودروها به کمک امکان انتقال قبض انبار از افراد به شرکتهای دارای نمایندگی در مناطق ویژه اقتصادی خبر میدهد. به عبارتی صاحب کاال اشخاص حقیقی هستند که امکان واردات ندارند اما ثبتســفارش توســط نمایندگیها صورت میگیرد و در نهایت خودرو توسط همان شخص واردکننده به بازار عرضه میشــود. ذکر این نکته ضروری است که این فرآیند به هیچوجه نمیتواند با دستورالعمل معاون اول رییسجمهور ســازگاری داشــته و حداقل خسارت آن افزایش قیمــت برای مصرفکننده نهایی است.

از سوی دیگر طبق سند زیر چندی پیش رییس کل گمــرک در خصوص جلوگیــری از این نوع نقــل و انتقالها، مکاتبهای را با دبیر شورای عالی مناطق آزاد وویژهداشتهاست،علیاالصولنبایدفرآیند انتقال قبض انبار به سادگی صورت گیرد.

به نظر میرسد باتوجه به محتمل بودن تکانههای ارزی، در صورت صحت اجرای فرآیند مذکور؛ نهادهــای نظارتی باید با ورود به موضوع مانع از ادامه بیثمر شدن مصوبههایی شوند که با هدف کنترل بازار ارز ابالغ شده است. از سوی دیگر ذکر این نکته ضروری است که مصوبه معاون اول رییسجمهوربهنوعیهدفکاهشواردات خودرو را دنبال میکرد اما در حال حاضر به غیر از افزایش چشمگیر واردات خودرو شاهد افزایش واردات غیرشفاف خودرو نیز هســتیم که به نظر میرسد نمونه واضح تبعات آن بسته بودن سایت ثبتسفارش برای نمایندگیهای مجاز است.

میثــم رضایی، دبیــر انجمن صنفی واردکنندگان خوردو در گفتوگو با تسنیم از فروش مجوز در سامانه ثبت سفارش در سازمانتوسعهتجارتخبردادوتاکیدکرد: هنوزمشخصنشدهدرسایتثبتسفارش چگونه بدون تایید نمایندگی و استاندارد مجوز ترخیص صادر میشود.

به گفته وی متاسفانه در حال حاضر فرآیند حمل یکســره بــرای عدم توقف خودروهــای وارداتی در محوطه گمرکی انجام میشود که مشخص نیست این رویه که برای کاالهای فاسدشدنی مانند برنج و گندم اعمال میشــود چرا برای واردات خودرو اعمال میشود.

در تیرماه ســالجاری میانگین ارزش وارداتــی هر خودرو ۴3 هزار دالر بوده که این شاخص در سال گذشته 6۲ هزار دالر و در ســال ۱۹حدود ۸۱ هــزار دالر بوده است. این موضوع نشان میدهد میانگین ارزش وارداتی هر خودرو نیز افزایش پیدا کرده اســت. به این ترتیب اجرای مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای باالی ۰۰۵۲ سیسی که با هدف جلوگیری از واردات خودروهای گرانقیمت تصویب شــد، با چالش روبهرو شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.