سهمصنعتازهدفمندییارانههاپرداختنشد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با بیان انتظارات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط از دولت دوازدهم خواستار تخصیص سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانهها شد و اظهار کرد که با وجود آنچه در بودجه تعریف شده بود، سهم این بخش از هدفمندی تخصیص پیدا نکرد.

غالمرضا سلیمانی در ارتباط با مشکالتی که واحدهای کوچک و متوســط صنعتی در ابتدای دولت دوازدهم با آن مواجه بودند، اظهار کرد: عالوه بر رکود تورمی که اقتصاد کشــور به آن مبتال شــده بود، با مشــکل عدم ثبات سیاســتها روبهرو بودیم و دولت یازدهم باید تمام تالشش را میکرد تا روند مثبتی را در پیش گیرد. مطمئنا اگر میخواهیم بیکاری را ریشــهکن کنیم و به رونق برسیم باید تولید را به عنوان اولویــت مدنظر قرار دهیم و دولت در این حوزه به صورت متمرکز فعال باشد.

سلیمانی با بیان اینکه پرداخت جدی به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی میتواند تا حد بسیاری معضل بیکاری را از بین ببرد، اظهار کرد: ۵۹ درصد بنگاهها، کوچک و متوســط هستند اما متاسفانه به صورت شبکهای با بنگاههای بزرگ پیوند نخوردهاند. این مساله باید توسط دولت بازمهندسی شود تا اتصال شبکهای بین بنگاههای بزرگ با بنگاههای کوچک و متوسط صورت گیرد.

معاون ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با تاکید بر اینکه دولت توســعه بازار در سطح کالن را در دستور کار قرار دهد، عنوان کرد: باید با اعتماد به بخشخصوصی ظرفیت اقتصادی توسط دولت ایجاد شود و با توجه به اینکه ۰۸ درصد بنگاههای کشور دولتی یا شبهدولتی هستند، باید نظام جامع و مدونی برای ساماندهی بنگاهها در دستور کار قرار گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه سهم بخش صنعت در هدفمندی یارانهها به آن میزان که در بودجه تعریف شده بود تخصیص پیدا نکرد، گفت: دولت به دلیل کمبود منابع نتوانست سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانهها را بپردازد و همین مساله باعث شد بخش تولید نیز با کمبود منابع روبهرو باشد.

وی همچنین از باال بودن میزان نرخ ســود بانکی برای واحدهای کوچک و متوســط انتقاد کرد و افزود: در حالی که باید بهره و نرخ ســود بانکی برای واحدهای تولیدی حدود ۴۱ تا ۵۱ درصد در نظر گرفته شــود اما متاسفانه شاهد ارائه تسهیالت با نرخ سود ۰۲ تا ۴۲ درصد هستیم که این مساله باعث شده واحدهای صنعتی کماکان با مشکالت عدیدهای روبهرو باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.