آقاي‌صدابردار‌در‌قطعه‌هنرمندان‌آرام‌م ‌یگیرد

Jahan e-Sanat - - News - موسيقي

گروه فرهنگ و هنر- ناصر فرهودي صدابردار پيشكسوت و مدير استوديو پاپ كه چهار دهه در عرصه صدابرداري موســيقي ايران فعاليت كرد، به دليل ايســت قلبي جان به جان آفرين تسليم كرد.

فرهــودي متولد 2۱ آذرمــاه ۱۳۳۱ بود و با هنرمنداني همچون محمدرضا شجريان، محمد اصفهانــي، ناصر عبداللهي، عليرضا عصار، بابك بيات، ناصر چشــمآذر، كارن همايونفر و مجيد انتظامي همكاري داشت. او فارغالتحصيل رشته الكترونيك گرايش صدا از دانشكده صداوسيما بود و فعاليت حرفهاي خود را از سال 55۳۱ آغاز كرد. اين صدابردار در ســال 55۳۱ به دعوت محسن كلهر به استوديو پاپ دعوت شد و تا زمان حيات در اين اســتوديو به فعاليت خود ادامه داد. او در سال 57۳۱ از ســازمان صداوسيما بازنشسته شــد و پس از چندي مديريت استوديو پاپ را برعهده گرفت.

ضبــط و توليد آثــار بســياري از گروهها و هنرمندان شناختهشده موسيقي ايران از جمله فعاليتهــاي مرحوم فرهودي اســت. وي طي سالهاي اخير در جشنها و برنامههاي مختلفي به عنوان هنرمند برگزيده معرفي ميشد.

او از ســال 95۳۱ با ضبط موسيقي فيلم «از فرياد تا ترور» ساخته منصور تهراني تاكنون ضبط موسيقي قريب به002 فيلم و مجموعه تلويزيوني را انجام داده است. از رديف طوالني فيلمهايي كه او كار ضبط موسيقي آنها را انجام داد، ميتوان به «من ترانه5۱ سال دارم»، «اعتراض»، «دستهاي آلوده»، «سرعت»، «جنگ نفتكشها»، «نياز» و «خونبس» اشاره كرد. او در كنار ضبط حرفهاي موسيقي،صدابرداريموسيقيفيلمهايبسياريرا بهعهده داشت كه از فهرست بلندباالي اين فيلمها ميتوان «دوئل»، «پارتي»، «زماني براي مستي اســبها»، «عروس آتش» و «قرمز» را نام برد. نگاهي گذرا به فعاليتهاي ناصر فرهودي در حوزه صدا روشن ميكند كه او توانسته در زمينههاي متعددي در خدمت سينما و موسيقي ايران باشد. كارهايي كه او انجام داده از قبيل ضبط موسيقي، صدابرداري موسيقي، ضبط استوديويي موسيقي، صدابرداري، صدابرداري سر صحنه و صدابرداري استوديويي و ميكس صدا هر يك بهنوبه خود امور فني صدا را گامي به جلو برده است. آخرين فعاليت او صدابرداري فيلم «باديگارد» از ســاختههاي ابراهيم حاتميكياست. فرهودي سابقه همكاري بــا هنرمنداني همچون محمدرضا شــجريان، محمد اصفهاني، ناصر عبداللهي، عليرضا عصار، بابك بيات، ناصر چشــمآذر، كارن همايونفر و مجيد انتظامي را داشــت. او پيش از انقالب نيز همكاريهايي بــا هنرمنداني از جمله داريوش اقبالي، ابراهيم حامدي، عارف، عماد رام، واروژان، گوگوش ...و را داشت.

كليه آثار مجيد انتظامي در سالهاي ۳۶۳۱ تا ۶۸۳۱ كه در ايران ضبط شدهاند و فيلمهايي همچــون از «كرخه تا رايــن»، «بوي پيراهن يوســف»، «آژانس شيشــهاي»، «روز واقعه»، «دوئل» (فيلم 2۸۳۱) ...و برعهده او بوده است. همچنين ضبط آثار بابك بيات از سال 2۶۳۱ با موسيقي فيلم نقطهضعف تا پاپان عمر ايشان در سال5۸۳۱ و كارهايي همچون موسيقي فيلمهاي مسافران، كشتي آنجليكا، دستهاي آلوده ...و هم از آثار بهجا مانده از اوست. واكنش هنرمندان به مرگ فرهودي حميد حامي- خواننده پاپ- شــامگاه ۳۱ مردادماه حين اجراي كنسرتش هنگامي كه از درگذشت ناصر فرهودي باخبر شد، رو به حاضران گفت: «يكي از كساني كه به گردن موسيقي ايران حق بزرگي داشــته و دارد، در دقايق گذشته از دنيا رفتهاند و همين االن خبر درگذشت ايشان را به من دادند. هميــن قطعه «دلم گرفت» را ايشان به همراه استاد بابك بيات براي من ضبط كردند و بسياري از آثار پرطرفدار دهه 50 به بعد حاصل تالش ايشــان در استوديو پاپ بود. اين لحظه غمانگيز قطعا هرگز از يادها نخواهد رفت. روحشان شاد.»

اين خواننده در حالي كه به شــدت اشــك ميريخت، صحنه را ترك كرد تا آخرين اجراي تابستانه او اينگونه به پايان برسد.

محسن يگانه، خواننده پاپ نيز در واكنش به درگذشت فرهودي در اينستاگرام خود نوشت: «يادم نرفتــه موقع ميكس آلبــوم نفسهاي بيهدف، ميدونست اوضاع مالي جالبي ندارم، هوامو داشت... البته نه فقط به من، به چند نسل از اين موســيقي لطف كرده. خوبيها فراموش نميشوند.»

احسان كرمي، مجري و خواننده نيز در اينباره در اينستاگرام نوشت: «چطور ميشه تحمل كرد؟ ناصر فرهودي بنيانگذار بااخالق اســتوديو پاپ، صدابــردار بيمانند هم از بين ما رفت. نموند تا آلبوميو كه تو استوديوي پرخاطرهاش ضبط كرده بوديم منتشر كنيم. چقدر دلم به بودنش قرص بود. ميالد عزيزم، مينوخانم نازنين تسليت ميگم بهتون از عمق جانم.

صبر بسيار ببايد پدر پير فلك را، تا دگر مادر گيتي چو تو فرزند بزايد».

كارن همايونفر هم در صفحه شخصياش در اينستاگرام گفت: «ناصر فرهودي عزيزم ساعاتي پيش پر كشيد و رفت. قلبم در حال انفجار است. قلبم نميپذيرد. قلبم نزديك به 0۳ سال دوستي و از دست دادن را قبول نميكند. مگر ميشود نباشي؟»

محمد معتمد هم از جمله كســاني بود كه به مرگ فرهودي واكنش نشان داد. «ناصرخان فرهودي... مرد بزرگ صدابرداري موسيقي و رفيق دوستداشتني هنرمندان موسيقي از ميانمان رفت. استوديو پاپ يتيم شد. بهتزدهام. اصال و ابدا نميتونم باور كنم. خداوند به خانوادهاش صبر بدهد. مخصوصا ميالد فرهودي عزيزم»

رضا صادقي، خواننده پاپ هم گفت: «يك عمر خدمتصادقانهبهموسيقىاينسرزمين،يكعمر بىتوقع تشكر حمايت كردن و يك عمر كنار هر سليقهاى هـــمراه بودن... ناصرخان فرهـودى، روحت شــاد بزرگمرد... به احترامت موسيقى سكوت ميكنه... تسليت به ايران و موسيقى ايران و برادر خوبم ميالد فرهـودى... ميالدجانم همه من و ما رو در غمت شريك بدون رفيق.» وداع با فرهودي پيكر ناصر فرهودي دوشــنبه از مقابل تاالر وحدت تشييع خواهد شد و در قطعه هنرمندان تدفين ميشــود. ميالد فرهــودي (فرزند ناصر فرهــودي) در گفتوگو با ايلنا ضمن اعالم اين خبر گفت: مراسم تشييع پيكر پدرم روز دوشنبه ۶۱ مرداد ســاعت 9 صبح از مقابل تاالر وحدت انجام ميشود و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) نيز مراسم تدفين برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.