خروجي‌نامشخص‌كميته‌بازبيني‌فيل‌مهاي‌توقيفي

Jahan e-Sanat - - News - سينما

هرچند مهلت دو ماهه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي براي تعيين تكليف فيلمهاي توقيفي به پايان رسيده اما وضعيت كار كميته مربوطه هنوز به طور رسمي مشخص نيست و رييس كميته نيز پاسخگو نيست.

خردادماه امسال بود كه اصغر نعيمي، كارگردان سينما در پي نامه سيدرضا صالحياميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به رييس ســازمان صداوســيما با موضوع پخش «ربنا»ي شجريان، نامهاي به وزير نوشت و نسبت به وضعيت فيلمهاي توقيفي اعتراض كرد. در بخشي از نامه اصغر نعيمي آمده بود: «مطابــق قاعده ذويالقربا و ضربالمثل چراغي كه به خانه رواست به مســجد حرام است، پيشنهاد ميكنم جنابعالي بــه موازات تالش براي رفع محــاق از ربنا، بابت رفع محاق از فيلمهايي كه تعداديشان هم اساسا پروانه نمايش دارند و تنها به دليل سوءمديريت، محافظهكاري و عافيتانديشي مديران وقت از اكرانشان ممانعت شده به زيرمجموعه خود و مديران سازمان سينمايي نامه بنويسيد و دستور رفع توقيف اين فيلمها را صادر كنيد.»

پس از اين موضوع وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در تاريخ 0۱ خردادمــاه در نامهاي خطاب به محمدمهدي حيدريان، رييس ســازمان سينمايي خواستار تشكيل كميته بازبيني فيلمهاي توقيفي شد و عنوان كرد ظرف مدت دو ماه پرونده فيلمهاي توقيفي بسته شود. به گزارش مهر، متن نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به شرح زير بود:

«جناب آقاي حيدريان با سالم؛ گاهي حضوري اطالع داده ميشود يا در نشريات، روزنامهها و فضاي مجازي ميخوانم كه نسبت به بالتكليف ماندن برخي فيلمهاي توقيفي از دولت قبل تاكنون انتقادها و گاليههايي وجود دارد.

شما به خوبي واقف هستيد كه توقيف هر فيلم يا هر اثر هنري و فرهنگي هم حبس و اتالف منابع و سرمايههاي مادي و هم بيثمر شدن رنج و كوشش شماري از انسانهاي هنرمند و فرهيخته اســت و مهمتر، محتمل است كه توام با تضييع حقالناس و حقوق فرهنگي تهيهكنندگان و سرمايهگذاران باشــد. ســلب چنين حقي بايد با رعايت تام و تمام حقوق شهروندي و قانوني و مستندات موجه و غيرسليقهاي افراد و نيز امكان دفاع فرد از حق فرهنگي خود صورت گيرد.

با توجه به اهتمام شايســته جنابعالي در تشكيل كميته بازبيني فيلمهاي توقيفي دستور فرماييد با رعايت حقالناس و قوانين و ضوابط مربوط، هرچه سريعتر و به فوريت و جديت به اين موضوع رسيدگي و گزارش آن براي بنده ارسال شود و ظرف مدت دو ماه پرونده فيلمهاي توقيفي بسته شود.»

البته پيش از اين نامه، محمدمهدي حيدريان از تشكيل كميتهاي براي بررسي وضعيت اينگونه فيلمها و رسيدن به چارچوبي قابل قبول و منطبق بر قوانين خبر داده و اين كميته كار خود را آغاز كرده بود. رييس اين كميته حبيب ايلبيگي، معاون سابق نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي بود كه در پي تغييراتدرسمتهايمختلفسازمانسينمايياينمسووليت به ابراهيم داروغهزاده، معاون فعلي نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي سپرده شد.

البته محمدمهدي حيدريان در پاسخ به نامه وزير ضمن بيــان اين مطلب كه اين كميتــه از چندي قبل آغاز به كار كرده است، عنوان كرد: «نگاه دغدغهمند شما در حل مشكل فيلمهاي سينمايي كه به داليل مختلف نتوانستهاند پروانه نمايش دريافت دارند، راهبردي است كه حقوق سينماگران را در نگاه حداكثري مدنظر دارد.» وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه اين كميته پيش از ضرباالجل تعيين شده، تصميمات مناسبي را اعالم كند.

اين مهلت دو ماهه چهار روز اســت كه به پايان رسيده و هنوز تكليف فيلمهاي توقيفي به طور رسمي مشخص نشده و بعضا در خبرهاي اكران نام برخي آثار شنيده ميشود كه سالها بود فرصت نمايش نداشتند و بعضي از آنها نيز به عنوان فيلمهاي توقيفي شناخته ميشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.