قطع‌صدا‌و‌نور‌سالن‌كنسرت‌«ليان»‌به‌دليل‌تشوي ‌ق‌مخاطبان

Jahan e-Sanat - - News -

كنسرت گروه «ليان» در سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي تهران درحالي برگزار شد كه در بخشهاي پاياني اين اجرا به دليل تشويقهاي مخاطبان، مسووالن نور و صداي سالن را قطع كردند.

محســن شــريفيان در گفتوگو با ايلنا ضمن بيان اين مطلب گفت: من به دســتاندركاران سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي تهران بسيار احترام ميگذارم و معتقدم بچههاي خوب و زحمتكشي هستند اما نميدانم كجاي كار گره خورده است كه چنين برخوردهايي با هنرمندان ميشود و به دليل تشويقهاي مخاطبان برق و صداي سالن را قطع ميكنند؟ اين دومين مرتبه است كه در اين سالن كنسرت برگزار ميكنم و دچار مشكل ميشوم.

سرپرست گروه ليان در ادامه افزود: تنها گروه بومي ايران هستيم كه در اين سالن اجراهايي را برگزار ميكنيم. كنسرت ما به هر حال با ساير اجراها تفاوتهاي بسياري دارد و از آنجا كه در جنوب ايران ممنوعاالجرا هستم، بسياري از مخاطبانمان از جنوب كشور براي ديدن كنسرتهايمان به تهران ميآيند.

او همچنين بيان كرد: كنسرت شب گذشته ما در سالن ميالد نمايشگاه با تاخير آغاز شد و مقصر هم نبوديم چون قبل از ما يك گروه ديگر در اين سالن اجرا داشت. زماني كه مردم از اجراي گروه ليان هيجانزده بودند و با شور و شوق تشويق ميكردند، مسووالن برق و صداي سالن را قطع كردند و برخي دستاندركاران سالن هم گفتهاند حاضران در سالن بيش از حد در حال تشويق كردن و دست زدن بودند. به هر حال كنسرت با عواطف و احساسات مخاطبان گرهخورده است و هيچ جاي دنيا چنين رفتاري با اين موضوعات نميشود.

اين موزيسين گفت: برخي هم ميگفتند چون ساعت از 2۱ گذشته، برق و صدا را قطع كردهاند. حتي اگر كمي هم از ساعت 2۱ گذشته باشد نبايد اين بياحترامي به تماشاگر صورت گيرد و برق سالن را حين اجرا قطع كنند.

شريفيان گفت: اين برخوردها در حالي صورت ميگيرد كه مبالغبسيارهنگفتيبرايبرگزاريكنسرتهادريافتميكنند. براي اجراي يك شب در سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي تهران كه دو ســانس كنسرت ميشود 75 ميليون تومان پرداخت كردهايم كه گرانترين ســالنهاي اروپا همچنين اجارهاي نميگيرند. اين نوازنده نيانبان اضافه كرد: اينگونه برخوردها در جايي كه يك فعاليت فرهنگي هنري در آن برگزار ميشود اصال مناسب نيست. ضمن اينكه با توجه به تمام نواقصي كه اين سالن دارد اما تمام هزينه را كامل پرداخت كردهايم و انتظار رفتار مناسبتري كه در شأن مردم باشد را داريم. هزينههاي ديگــري مانند هزينهاي كه بايد به نيروي انتظامي پرداخت ميشد را نيز دادهايم و من واقعا شرمندهام كه براي تامين اين هزينهها مخاطبانم بايد بليتهاي 0۳۱ يا 0۱۱ هزار توماني تهيه كنند. برنامه كنسرت با احساسات و عواطف و تقاضاهاي مخاطبان براي اجراي يكي دو قطعه بيشتر گره خورده است. كجاي دنيا با چنين موضوعي اينگونه برخورد ميكنند؟

او همچنين گفت: به هر حال موسيقي و اجراي كنسرت در همه جاي دنيا مختصاتــي دارد كه با عواطف مخاطبان گره خورده است و اصال درست نيست به خاطر چند دقيقه طوالنيتر شدن كنسرت، برق سالن و صداي ميكروفنها را قطع كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.