مقررات‌مزاحم‌در‌گردشگري‌از‌بين‌م ‌يرود

Jahan e-Sanat - - News -

سرپرســت معاونت گردشگري از تهيه قانون جامع گردشگري خبر داد و تاكيد كرد: بايد قواعد و مقررات مزاحم و دســتوپا گير گردشگري با تنقيح قوانين از بين برود.

ميرهادي قره سيد رومياني به ايسنا گفت: ما به دنبال توسعه گردشگري هستيم چراكه براي كشــور درآمد پايدار دارد اما براي رسيدن به اين توسعه نيازمند چارچوبهاي قانوني در حوزه گردشگري هستيم. در حال حاضر حدود 2۳ آييننامه، بخشنامه، دستورالعمل و شيوهنامه گردشگري وجود دارد كه از اين منظر كمبودي وجود ندارد ولي هيچيك از آنها استحكام قانوني ندارند.

او براي نمونه به قانون برنامه ششــم توسعه كه تاسيسات گردشگري را از شمول قانون نظام صنفي خارج كرده، اشاره كرد و افزود: با وجود اين قانون كه در مجلس هم مصوب شده و گردشگري ديگر صنعت به شمار ميآيد نه صنف اما هنوز تعريف قانوني براي اين مصوبه وجود ندارد.

سرپرســت معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشــگري سپس گفت: گردشگري هنوز قانون جامع ندارد. بايد قواعد و مقررات مزاحم و دســت و پاگير آن با تنقيح قوانين از بين برود. بايد براي عمل گردشگري، شخص گردشگر، تكليف و حقوق قانوني آن تعريف شفاف و قانوني ارائه شــود و موضوع آن در دانشگاهها جا باز كند و تدريس شود. بايد تاسيســات گردشــگري را تعريف كنيم و بر آن اساس درجهبندي و استانداردسازي داشته باشيم. بايد نحوه نظارت سازماني را در قانون مشخص و لحاظ كنيم. نحوه مراجعه سرمايهگذاران و حمايتهايي را كه شامل حال آنها ميشود نيز مشخص كنيم.

معاونحقوقي،مجلسواموراستانهايسازمانميراثفرهنگي،صنايعدستي و گردشگري ادامه داد: ممكن است در حوزه گردشگري، اختالفات و تخلفاتي باشد كه براي رسيدگي به شكايات مردم بايد سازوكار مناسب قانوني تعريف كنيم و گلهمنديهاي موجود را با پايههاي قانوني اصالح كنيم و از آن طريق به قانون جامع گردشگري و توسعه برسيم.

رومياني همچنين از بخش خصوصي، فعاالن، اساتيد و خبرگان گردشگري دعوت كرد تجارب خود و معضالتي كه تاكنون شناسايي كردهاند را در اختيار اتاق فكري كه براي قانون جامع گردشگري تشكيل شده، قرار دهند تا پس از پايش در قالب تقنين به مجلس تقديم و مقدمات توسعه گردشگري فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.