آغاز‌جشنواره‌تئاتر‌سوره‌از‌امروز

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- بيستوپنجمين جشنواره تئاتر سوره فردا 5۱ مرداد با اجراي نمايش «من آنجا نيســتم» به كارگرداني مهدي نعمتي در تئاتر شهر گشايش خواهد يافت.

اين دوره از جشنواره فردا با چهار اجراي صحنهاي و هفت اجراي خياباني رسما آغاز به كار كرده و جشنواره تا 20 مردادماه ادامه خواهد داشت. در روز نخست اين جشنواره نمايشهاي «من آنجا نيستم» به كارگرداني مهدي نعمتي در سالن تئاتر شهر ساعت 5۱، «آوازها ديوار بي در» به كارگرداني محمد قاسمي در سالن تماشاخانه ماه حوزه هنري ساعت0۳:۶۱، «تراژدي پارك» اتابك به كارگرداني سيروس مصطفي در تماشاخانه مهر ساعت ۸۱ و نمايش «قصه ظهر جمعه» به كارگرداني حسام افروز در تاالر انديشه حوزه هنري ساعت 0۳:9۱ روي صحنه ميرود.

همچنين نمايشهاي خياباني «گزارش يك تابوت» ساعت 0۳:7۱ در محوطه حوزه هنري، «سياهور دارو» ساعت 0۳:7۱ در محوطه تئاترشهر، «فركانس» ساعت9۱ در محوطه حوزه هنري، «حكايت خندهدار خندهاي كه نبود» ساعت 9۱ در محوطه تئاتر شهر، صددرصد خارجي ساعت 9۱ در محوطه ايوان انتظار (ميدان وليعصر) و نمايش «ردپايي در آسمان» ساعت 20:۳0 در محوطه حوزه هنري در روز نخست بيستوپنجمين جشنواره تئاتر سوره اجرا خواهد شد.

بيستوپنجمين جشنواره تئاتر سوره از 5۱ مرداد ماه به مدت 5 روز برگزار خواهد شد. مراسم اختتاميه اين جشنواره 20 مردادماه با حضور هنرمندان و مديران هنري در تاالر انديشه حوزه هنري برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.