كنسرت‌هنرمندان‌نابينا‌و‌ك ‌مبينا‌در‌كنار‌محمد‌معتمدي

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- كنسرت همآوايي گروه «دستافشان» با همراهي تعدادي از هنرمندان نابينا و كمبيناي شهرستان كاشان به همراهي محمد معتمدي در تاالر وحدت تهران برگزار ميشود.

دستافشان به سرپرستي زهره عشقي، همراهي محمد معتمدي و نابينايان و كم بينايان كاشان، ساعت 0۱ صبح بيستم مردادماه در تاالر وحدت كنسرت خيريهاي را برگزار ميكند. در توضيح اين كنسرت آمده است: «جامعه نابينايان و كمبينايان كاشان به شماره ثبت 0۳۳ در سال ۳۸ با مجوز رسمي از وزارت كشور فعاليت خود را آغاز كرده و هماكنون 02۶ نفر عضو در گروههاي سني تحصيلي و معيشتي متفاوت از محل همياري و همدلي خيرين بزرگوار از خدمات متنوع اين جامه بهرهمند ميشوند.

از آنجايي كه اين موسســه از هيچگونه پشتوانه درآمد ثابت (دولتي يا غيردولتي) بهرهمند نيســت پيوسته جهت جبران كسري اعتبارات خويش با مدد گرفتن از گروههاي مختلف اجتماعي از جمله هنرمندان اقدام به برگزاري برنامههاي متنوعي مينمايد كه كنسرت همآوايي گروه «دستافشان» با نابينايان و كمبينايان كاشان با همكاري محمد معتمدي از جمله آنهاست.

اميد است با لطف خدا و همراهي هنردوستان نيكانديش، اين كنسرت، نتايج معنوي و مادي در خور توجهي براي اين جامعه رقم زده و مسير تحقق اهداف موردنظر اين مجموعه را هموار سازد. به افتخار اين همصدايي همراهمان باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.