«متروك ‌هخواني»‌حميد‌پورآذري‌در‌پلتفرم‌داربست

Jahan e-Sanat - - News -

متروكهخواني تجربه تازهاي از حميد پورآذري اســت كه از چهاردهم مرداد سالجاري به مدت پنج شب اجرا ميشود.

متروكهخواني عنوان اثر تازهاي از حميد پورآذري اســت كه از تاريخ چهاردهــم مردادماه در پلتفرم داربســت روي صحنه خواهد رفت. اين

اش گفته است: «براي من هر پروژه نو برابر است با مسيري نو و تجربهاي نو و تجربه كليدواژهاي است كه براي تجربه كردنش صبوري الزم است. آنچه پيشروي شماست حاصل همين روند است؛ پشت كردن به مسيرهاي از پيشرفته مطمئن و پاگذاشتن در ناشناختهها...

متروكهخواني، برخورد صداي عصيان نســل امروز با تاريخ يك قرن نمايش اين سرزمين.

و البته كه اين آغاز ماجراســت... اولين ارائه از اجرايي كه اگر شرايط مهيا شود چند ماه ديگر در شكل نهايياش به روي صحنه خواهد آمد. اميدوارم... حميد پورآذري»

پلتفرم داربست در بزرگراه مدرس شمال، خيابان ظفر شرقي، كوچه ناجي، خيابان فرزان، خيابان نوربخش، بلوار مينا، پالك24 واقع شده است و بليتفروشي اين اجرا فقط به صورت حضوري انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.