اختصاص‌042‌ميليارد‌ريال‌براي‌حمايت‌از‌تئاتر

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: امسال، 240 ميليارد ريال اعتبار براي حمايت از تئاتر در كشور اختصاص يافته كه انتظار ميرود اين ميزان اعتبار صددرصد به اين بخش تزريق شود.

علي مرادخاني بيان كرد: براي برگزاري دوازدهمين جشــنواره تئاتر رضوي نيز پنج ميليارد ريال اعتبار ديده شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره آسيبهاي موجود در متون نمايشي گفت: در برههاي از زمان متون نمايشي خارجي مورد توجه و اســتفاده قرار گرفته اما درسالهاي گذشته تالش شده است كه متون داخلي مورد استفاده قرار گيرد.

معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درباره ارزيابي خود از جشنواره تئاتر رضوي گفت: اين رويداد در اين سالها به لحاظ كمي و كيفي رشد داشته است.

دوازدهمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي كه يكشنبه شب هفته جاري در آييني با حضور هنرمنداني از هفت اســتان در بجنورد مركز خراسانشمالي آغاز شــد، چهارشنبه شب با معرفي نفرات برتر به كار خود پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.