«42‌فريم»‌پايا‌نبخش‌جشنواره‌فيلم‌«هن ‌گكنگ»

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- آخرين ساخته عباس كيارستمي در مراسم اختتاميه جشنواره تابستاني و بينالمللي فيلم «هنگكنگ» روي پرده ميرود.

فيلــم تجربي 24« فريــم» در ادامه نمايشهاي بينالمللي خود در جشنواره فيلمهاي تابســتاني «هنگكنگ» به روي پرده ميرود كه از تاريخ 25 تا 29 آگوســت 24( مرداد تا 7 شهريور) برگزار ميشود. اين فيلم اولين نمايش خود را امسال در بخشي ويژه به مناسبت هفتادمين سالگرد برگزاري جشــنواره كن تجربه كرد. 24« فريم» مجموعهاي از فيلمهاي كوتاه چهار و نيم دقيقهاي با الهام از تصاوير ثابت شامل نقاشي و عكسهاي گرفتهشده توسط خود كيارستمي است. عباس كيارستمي پيش از اين درباره فيلم 24« فريم» گفته بود: نقاشان تنها يك فريم از واقعيت را ثبت ميكنند و نه هيچچيز پيش و پس آن را. در فيلم 24« فريم» تصميم گرفتم از عكسهايي كه در طول اين سالها گرفتم، استفاده كنم و چهار و نيم دقيقه از آنچه را كه تصور ميكردم پيش و پس از هر عكس رخداده نيز در آن قرار دادهام. همچنين اين جشنواره سينمايي با حضور محسن مخملباف و برگزاري وركشاب آموزشي و نمايش دو فيلم «شبهاي زايندهرود» و «سالم سينما» همراه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.