سكوي پرتاب به آينده

Jahan e-Sanat - - News - با تکنولوژی

يك اســتارتآپ فنــاوري چاپ سهبعديموفقبهساختپرينتريشده اســت كه به ناسا براي توليد ابزارهاي فضانورداندرايستگاهبينالملليفضايي كمك خواهد كرد.

يك اســتارتآپ فنــاوري چاپ سهبعدي با نام ميد اين اسپيس مادهاي را توسعه داده است كه ميتواند مشكل ناسا براي ســاختن ابزارهاي الزم در ايستگاهبينالملليفضاييرابرطرفكند. اين استارتآپ مادهاي ساخته است كه ميتواند در شرايط ميكروگرانش توسط چاپگرهاي سهبعدي، استفاده شود. اين ماده جديــد تركيبي از پلياتريميد و پليكربونات است كه با نام PEI/PC شناخته ميشود، اگرچه اين ماده با برند ULTEM وارد بازار خواهد شد. ماده فوق چندين برابر از مواد مورد استفاده فضانوردان، محكمتر است. طبق گفته متناپولي،نايبرييسميدايناسپيس اين ماده با مقاومتي كه در برابر محيط فرابنفــش و همچنين اتم اكســيژن دارد، ميتواند بهصورت واقعي در فضا استفاده شود.

اين اولين مادهاي است كه ميتواند در چاپگرهاي سهبعدي و در شرايط ميكروجاذبه چاپ و در شــرايط خأل در فضا استفاده شود. در حال حاضر، شــركت در حال آزمايــش چاپگر ســهبعدي با نام آرچينات است كه در سال 201۸ وارد بازار خواهد شد. ميد اين اسپيس اميدوار است پرينتر آنها بتواند عملكرد كاملي در شرايط ميكروجاذبه داشــته باشد. درنهايت فناوري اخير ميتواند منجر به ساخت قطعات اولين ماهواره ساختهشــده توســط چاپگر سهبعدي در ايستگاه بينالمللــي فضايــي و پرتاب آن به مدار زمين شود.

ارسال هر محمولهاي به مدار زمين هزينهبسياريبههمراهدارد.برايمقابله با اين هزينه، ناسا به دنبال راهي است تا مواد الزم براي تعميرات يا ارتقا را در فضا توليد كند اما تاكنون فناوري چاپ سهبعديدرمحيطميكروجاذبهايستگاه بينالمللي فضايي با چالشهايي همراه بوده است؛ ازجمله مواد مورد استفاده در اين شرايط ميتوان به ايبياس و گرين پياي اشاره كرد كه خاصيت انعطافي مناسبي ندارند.

به گزارش زوميت، ميد اين اسپيس به فضانوردان كمــك خواهد كرد تا امكانات كمتري با خود به فضا ببرند زيرا در حال حاضر فضانوردان بايد تمام مواد و ابزارهاي مورد نياز خود در اين سفر را از زمين به همراه ببرند. چنين پيشرفتي باعث كاهش هزينه سفرهاي فضايي آينده خواهد شــد و ميتوان هزينههاي ذخيره شده را در تحقيق و توسعه ســرمايهگذاري كرد. چاپگر ارائهشده نيز در زمينه چاپ سهبعدي در فضا پيشرو خواهد بود.

طبــق اعالم وبســايت ميد اين اسپيساين چاپگر به محققان توانايي نمونهبــرداري از ابزارهــا و طرحها در محيط فضا با چرخه تكــرار كوتاه را فراهم ميكند.

چاپگرهــاي ســهبعدي در حال حاضر كاربردهاي حياتي و خالقانهاي دارنــد. اين فناوري پتانســيل الزم براي ســاخت اعضــاي حياتي بدن مانند قلــب، بازگرداندن صخرههاي مرجاني و حتي ساختمانسازي در يك روز را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.