نخلهاي هوشمند و خورشيدي در دوبي

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- با استفاده از تكنولوژي روز و انرژي پاك، درختان نخل هوشمند خورشيدي در شهر دوبي امارات متحده عربي، عالوه بر در اختيار گذاشتن سايه براي مردم، اينترنت وايفاي موردنياز آنها را نيز تامين ميكنند.

اين درختان هوشــمند خورشيدي بهشكل نخل در كنار سواحل و مكانهاي عمومي نصب شده است. اين درختان در واقع ايستگاه تامين برق اينترنت وايفاي در سطح شهر تلقي ميشوند. اين امكانات، گامي است بهسوي اينكه دوبي براي تبديل شدن به يكي از بزرگترين كالنشهرهاي جهان براي نمايشگاه اكسپوي 2020 آماده شود.

پروژه نصب درختان نخل خورشيدي، به شش دليل بوده است؛ نخست آنكه براي افرادي كه در نزديكي آن قرار ميگيرند، اينترنت واي فاي رايگان تامين ميكند. دومين عملكرد آن تامين امنيت و مسايل اورژانسي است، بهگونهاي كه هر كدام از آنها داراي دوربين مداربسته مادون قرمز 360 درجه هســتند و به يك دكمه شرايط اورژانسي مجهز شدهاند. سومين عملكرد آن پنلهاي خورشيدي است كه ميتواند برق موردنياز خود را تامين كند. چهارمين عملكرد آن، اين است كه داراي يك صفحهنمايش لمسي بوده كه در آن مردم ميتوانند به برنامهها و اپليكيشنهاي موبايل و وبسايتهاي مختلف دسترسي يابند. ديگر آن كه يك صفحه نمايش ديجيتال خارجي دارد كه از طريق آن آگهيهاي بازرگاني و پيغامهاي دولتــي ميتواند به گوش مردم برســد. و بهعنوان آخرين عملكرد، اين درختان نخل خورشيدي قادر به تامين برق و شارژ وسايل الكترونيكي به ميزان 2/5 برابر بيشتر از ايستگاههاي معمولي هستند و در ضمن زير آن صندليهايي براي استراحت مردم تعبيه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.