دستبند مخصوص رديابي مسير براي نابينايان

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- به تازگي دستبندي براي نابينايان ساخته شده كه با كمك پژواك امــواج صوتي، موانع موجود در مســير كاربر خود را رديابي ميكند.

فناوريها ميتوانند نقشــي حياتي در بهبود زندگي نابينايان ايفا كنند. در همين راســتا دستبند Sunu با اســتفاده از فناوريهاي ســونار و بازخوردهاي لمسي به افراد نابينا كمك ميكند مسير خود را رديابي كنند.

اين دستبند اطالعات مربوط به مكان اشيا را كه از حسگرهاي سوناري گرفته ميشود، با بازخوردهاي لمسي تركيب ميكند و ميتواند اشيايي كه در فاصله چهار متري قرار دارند را رديابي كند. هرچه شيء نزديكتر باشد، امواج انعكاسيافته قويتر و در نتيجه بند دستگاه با شدت بيشتر مرتعش ميشود و بالعكس.

شدت اين ارتعاشات را ميتوان از طريق اپليكيشن همراه اين دستگاه تنظيم كرد. همچنين اين دستگاه با باتري كار ميكند و با يك بار شارژ چهار ساعت روشن ميماند.

اين دســتبند با الهام از حيواناتي مانند خفاشها كه با استفاده از رديابي مكان اشيا براساس انعكاس صوت )echolocation( مسير خود را مييابند، ساخته شده است. در اين فرآيند حيوان موج صوتي ارسال ميكند و ســپس با گوش دادن به پژواك آن، فاصله تا شيء را ميسنجد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.