بهبود مسكن درتابلوي «آسايش»

Jahan e-Sanat - - News -

بازار مسكن ايران با يك تفاوت اساسي در شاخصهاي مربوط به كيفيت زندگي ناشي از «تراكم افراد ساكن در واحدها» بهبود پيدا كرده است. پيگيري شاخصهاي جمعيت و مسكن كشور از دو تحول بزرگ در وضعيت كيفي سكونت در كشور حكايت ميكند؛ رديابي آمار موجود در زمينه تعداد اتاقهاي واحدهاي مسكوني كشور نشان ميدهد كه دو شاخص «تراكم نفر در واحدهاي مســكوني» و «مســكن نســبت به خانوار» در سالهاي اخير بهبود پيدا كرده است. به گزارش «جهانصنعت»، ايــن تحوالت بــه دنبال توســعه فرهنگ شــهري و كاهش رشــد جمعيت رخ داده است. افزايش ساختوساز مسكن نيز باعث شده تا اين شاخصها به طور ساالنه بهبود يابد. براســاس اين تحوالت اساسي، تراكم نفر در واحد مسكوني در ايران از 6/6۱ نفر در سال ۵4 به ۷/3 نفر در سال 93 كاهش يافته اســت از سوي ديگر شاخص «نفر در اتاق» كه تعداد افــراد را در مقابل هر اتاق نشــان ميدهد نيز بهبود پيــدا كرده؛ اين شــاخص كه معموال عددي بزرگتر از يك است هرچقدر كوچكتر باشد نشاندهنده «اســتقالل بيشــتر» اعضاي خانــواده در واحدهاي مسكوني است.

«شاخص آسايش» كه يكي از معيارهاي سازمان ملل براي سنجش كيفيت زندگي افراد اســت از ۲۵/۲ نفر در اتاق در ســال ۵43۱ به ۰۲/۱ نفر در اتاق در سال ۰93۱ رســيده است. اين شــاخص در كشورهاي توســعهيافته حدود 6/۰ نفر در اتاق است و در برخي كشورهاي فقير تا 4/۲ نفر در اتاق هم رســيده است. با اين وجود قيمت باالي مســكن كه آن را به يك كاالي سرمايهاي ارتقا داده در كنار كيفيت پايين ساختوساز باعث شــده اين بخش از اقتصاد را به يك معضل در ايران تبديل كرده است؛ در واقع ميتوان گفت با گسترش داراييهاي ملي در ايران براي همه افراد مسكن وجود دارد اما تصاحب اين داراييها بهاي گزافي دارد. بر همين اســاس عده زيادي از افراد همچنان نميتوانند صاحب خانه شوند.

تحوالت شاخص مسكن نسبت به خانوار

«حجم مسكن نســب به خانوار» نيز از ديگر شاخصهايي است كه ايران در دهههاي گذشــته با آن درگير بوده است. بسياري از كشورهاي توســعهيافته مدتهاي زيادي اســت كه اين معضل را پشتسر گذاشته و به دنبــال برنامههاي حمايتي براي كاهش هزينههاي مسكن در خانوار هستند. «تراكم خانوار در واحد مسكوني» شاخص ديگري است كه براي سنجش حجم مسكن موجود نسبت به خانوادهها در يك جامعه استفاده ميشــود؛ اين شاخص در سالهاي گذشته روند مثبتي داشــته اســت و ميزان آن از 98۲/۱ در ســال ۵43۱ به 4۵۰/۱ در سال ۰93۱ رسيده است.

بهبــود اين شــاخص و نزديكي آن به اســتانداردهاي جهاني نشاندهنده توسعه بازار مسكن در چشمانداز يك دهه گذشته اســت اما همچنان معنايش اين است كه از هر هزار خانواده ۵4 خانواده فاقد مســكن هستند. انتشــار آمار «سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۵93۱»، نيز كمك بيشتري به پيگيري ايــن وضعيت ميكند. اين آمار نشــان ميدهد كه ســكونت در واحدهاي مسكوني بين ۰۵ مترمربع و كمتر افزايش يافته و به حدود ۰۱ درصد رســيده است؛ اين وضعيت در كنار گزارشهاي غيررسمي از «پذيرش سكونت اشتراكي چندخانواده در يك مســكن» نيز زنــگ خطر كاهش كيفيت زندگي ميان اقشــار كمدرآمد را به صدا درآورده است.

براساس آمار سرشماري سال ‪۰۲۱ ۵8،‬ هزار خانوار در كل ايران هســتند كه از دو خانوار بيشتر در واحدهاي مسكوني ۰۵ متر و كمتر زندگي ميكننــد. كمال اطهاري، كارشــناس اقتصاد مسكن چندي پيش در گفتوگو با تسنيم گفته بود: «اگر ميانگين خانوار را چهار نفر در نظر بگيريم، سرانه هر فرد بهطور متوســط حدود شش مترمربع خواهد شد درحاليكه سرانه حداقلي براي هــر فرد بهطور متوســط بايد ۲۱ مترمربع باشد. از ميان يكميليون و ۰۰4 هزار نفري كه در واحدهاي مســكوني ۰۵ مترمربع و كمتــر زندگي ميكننــد در يكميليون و ۰۷3 هزار واحد مسكوني يك خانوار زندگي ميكند و حدود ۰۵ هزار واحد مســكوني، داراي دو خانــوار يا چند خانــوار بهعنوان ساكن هستند.»

در آخرين سرشــماري نفوس و مسكن در سال ۵9 مشخص شد كه 3۰۰۰38۲۲ واحد مسكوني در كشور وجود دارد اما تعداد واحدهاي مسكوني بادوام كه داراي اسكلت فلزي يا بتني باشــند در ســال ۵8 حدود ۵988999 واحد بوده است.

با توجه به اينكه نتايج تفصيلي سرشماري ســال ۵9 هنوز اعالم نشده در صورتي اين آمار را مالك قرار دهيم دستكم حدود 6۱ ميليون واحد مســكوني در وضعيت بادوام قرار ندارند.

ايــن واقعيت را عبــاس آخوندي، وزير راهوشهرســازي نيز بارها به تصوير كشيده اســت. او گفته كه: «سرعت رشد جمعيت چه در شــهرها و چه در روستاهاي كشور كاهش خواهد يافت و آنچه در حال حاضر بيشــترين اهميت را دارد بهبود شــاخص كيفيت زندگي است زيرا براساس بررسيها هنوز در ايران وضعيت مسكن 9۱ ميليون نفر مثبت ارزيابي نميشود. وزير راهوشهرسازي معتقد اســت: «آنچه آمارهاي ســالهاي گذشته نشان ميدهد قطعي بودن كاهش سرعت رشد جمعيت در سطح كشور است. از اينرو محور اصلي برنامهها در اين حوزه بايد به ســمت بهبود شاخصهاي كيفيت زندگي برود. پيشبيني ما اين اســت بيش از آنكه تقاضاي جديد براي مسكن به وجود آيد، بحث افزايش سرعت و شاخص كيفيت مسكن مدنظر متقاضيان قرار گيرد.

با وجود انتشــار نتايج كلي سرشــماري نفوس و مسكن سال ۵9 جزييات بيشتري در مورد تعداد اتاقهاي واحدهاي مسكوني ارائه نشده است اما تحقيقات ميداني نشان ميدهد كه ركود طوالنيمدت در سالهاي اخير تاثير زيادي بر اين شاخص داشته است. اگرچه ممكن است «تراكم نفر در اتاق» در سالهاي گذشته بهبود پيدا كرده باشد اما كارشناسان ميگويند: «تعاريف مركز آمار از شمارش خانوارهاي دستهجمعي تغيير كرده و بايد در انتظار آمارهاي تفصيلي بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.