بيمارستان شهيد مطهري برترين بيمارستان خصوصي اصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با ميالد حضرت امام رضا(ع) و با حضور مهدي عبوري شهردار ساري، يوسفنژاد نماينده مردم ساري و مياندورود در مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي اسالمي شهر ساري و مسووالن استاني و شهرستانيزيرگذرهايمنطقهپلگردنافتتاحشد.زيرگذرهايپلگردنبادهانه6/۵ متريتوسطمتخصصان بومي در سازمان عمران شهرداري ساري ساخته و اجرا شده است و اين نخستينباري است كه زيرگذري با اينمقياسباهمكاريشركتراهآهنجمهورياسالميايرانساختهشدهاست.علياصغريوسفنژاد،نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسالمي كمترين استفاده از اعتبارات دولتي در عملياتي كردن پروژهها را نشاندهنده همراهي شهروندان با مديريت شهري ساري در زمينه پرداخت عوارض عنوان كرد و گفت: شهروندان بهترين پشتيبان شهرداري هستند و مديريت شهري با اين سرمايه اجتماعي ميتواند با حداقل هزينه بهترين خدمترساني را كند.

در پايان، آيين افتتاح رسمي زيرگذرها با حضور مهدي عبوري شهردار مركز استان و ديگر مسووالن شهري و استاني و با همراهي شهروندان انجام و مورد بهرهبرداري قرارگرفت. گفتني است در اين افتتاحيه نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس شوراي اسالمي، گران پاشا مديركل راهآهن ناحيه شمال و عليجان شمشميربند رييس شوراي شهر از عملكرد مهدي عبوري و سازمان عمران شهرداري در اجراي اين پروژه قدرداني كردند.

بيمارستان شهيد مطهري توانست در اعتباربخشي سال۵9 رتبه يك را از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دريافت كند. در طرح اعتباربخشي كه در سال ۵9 اجرا شد همه بيمارستانهاي كشور اعم از بيمارستان دولتي، خصوصي و خيريه براساس نحوه عملكرد و مطابقت با 3۰9 سنجه (شاخص) در زمينههاي مختلف مانند مديريت، ايمني بيمار، منابع انساني و تجهيزات مورد ارزيابي و اعتباربخشي قرار گرفتند.

عليرضاآجداني،رييسبيمارستانشهيدمطهريدراينخصوص گفت: در اين طرح كه4۵ بيمارستان در اصفهان مورد بررسي قرار گرفتند بيمارستان شهيد مطهري جزو پنج بيمارستان برتر قرار گرفت و بهعنوان برترين بيمارستان خصوصي اصفهان شناخته شد.

وي ضمن تبريك اين موفقيت ارزشمند به خانواده بزرگ ذوبآهن اصفهان، بيمارستان شهيد مطهري ومردم اصفهان گفت: اين موفقيت مايه افتخار و سرافرازي اين مركز و حاصل تالش و كوشش شبانهروزي و بيوقفه كليه پرسنل بيمارستان شهيد مطهري و ايمان آنان به پيشرفت و سربلندي بيمارستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.