نشستهمانديشيبهرهبرداريشركتهايتوزيعنيرو

Jahan e-Sanat - - News -

مديــر امــور آبفاي الهيجان از اجراي ۰۰94 متر شــبكه جمعآوري و انشــعابات فاضــالب الهيجــان و بهرهمندي بيش از دو هــزار نفر از اين پروژه خبر داد.قاسم زاهدي، مدير امور آبفاي الهيجان با اعالم اين خبر افزود: عمليات اجرايي پروژه از تيرماه سالجاري آغاز و به مدت 8۱ ماه خواهد بود و پروژه به طول ۰۰94 متر با استفاده از لوله پلياتيلن كاروگيت فاضالبي قطر ۰۰۲ ميليمتــر و قطر ۰۰6 ميليمتر اجرا ميشود.وي با اشاره به نواحي تحت پوشش پروژه اظهار داشت: ۱3 هكتار محدوده شــهري حد فاصل ميدان آزادگان تا ميدان برق شــامل خيابانهاي دانش، موالنا و فرهنگيان و خيابانها و كوچههاي منشعب است كه با توجه به طول اجراي پروژه ۰۵۰۲ نفر از اين طرح بهرهمند خواهند شد.

مديــر امــور آبفاي الهيجان محــل تامين اعتبــار پروژه را عمراني ملي عنوان كرد و افزود: مبلغ پيشبيني شده در پيمان 3۱.۷86.۵۵۲.3۲3 ريال است.

به منظور همانديشي، تبادل افكار و بهرهمندي از آخرين دستاوردهاي بهرهبرداري، ششمين نشست همانديشي بهرهبرداري شركتهاي توزيع نيروي برق غرب و شمال غربي كشور به ميزباني شركت توزيع نيرويبرقآذربايجانغربيبامشاركتشركتتوانير،انجمنمهندسينبرقوالكترونيكايرانشاخهآذربايجان غربي، شركتهاي توزيع غرب و شمالغربي كشور، دانشگاهها و ساير مراكز علمي، تحقيقاتي و نهادها برگزار خواهد شد. اين نشست بهصورت كارگاهي و حول محورهاي افزايش قابليت اطمينان و كيفيت توان در شبكههايتوزيع،مديريتداراييوتعميراتپيشگيرانه(MP)،برونسپاري،راهبريشبكه(ديسپاچينگو فوريتهاي برق)، مديريت بحران و پدافند غيرعامل، ايمني و الزامات بهرهبرداري، كاهش تلفات و پيكسايي و مخابرات شبكههاي توزيع، فناوري اطالعات و مديريت دادهها و در تاريخهاي8۱ و9۱ مهرماه به مرحله اجرا درخواهد آمد. بنابراين گزارش عالقهمندان ميتوانند از طريق سايت نشست به آدرس www.mowa.ir نسبت به ثبتنام يا ارائه كارگاه آموزشي در اين نشست اقدام و از طريق كانال تلگرامي @mowair از آخرين اخبار و اطالعات مطلع شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.