هدفگذاري فوالد مباركه براي فروش 7 ميليون تن محصوالت فوالدي تخت

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور مديرعامل شركت آبفاروستايي خوزستان، نماينده مردم شهرستان شوش در مجلس شوراي اسالمي و جمعي از مسووالن محلي از روند پيشرفت فيزيكي پروژه آبرساني روستايي ميانآب بازديد بهعمل آمد.مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايي خوزستان گفت: اين پروژه۲۱ روستاي غزي،سيدخلف،سيدخشان،سيدرحيمه،سيدباقر،ميانآب،عليضغير،حسينمشلوش،حسينغليم،سلمانداوود،سلمانبندروساداتنجاتعلوان را تحت پوشش آبرساني قرار خواهد داد.گفتني است با بهرهبرداري از فاز دوم پروژه مجتمع آبرساني روستايي ميانآب جمعيتي بالغ بر شش هزار و۰۰۵ نفر از نعمت آب شرب سالم و پايدار بهرهمند خواهند شد.درويشعلي كريمي بيان كرد: آب شرب تاسيسات آبرساني ميانآب از چاههاي آرتزين منطقه چغازنبيل تامين ميشود.وي افزود: توسعه شبكه فشارمتوسط، نصب و راهاندازي ترانسفورماتور، نصب و راهاندازي تابلوبرق تاسيسات، تجهيز يك حلقه چاه عميق و كابلكشي به يگانها از جمله عملياتهايي است كه در ايستگاه پمپاژ اوليه انجام خواهد شد.

رييس هيات مديره و مديرعامل شركت سهامي برق منطقهاي خوزستان گفت: مجوز سرمايهگذاري جهت احداث نيروگاه بادي در منطقه آزاد اروند توسط يك شركت آلماني به ارزش حدود۲8 ميليون يورو(۲9ميليون دالر) صادر شده است.محمود دشتبزرگ افزود: اين سرمايهگذاري توسط شركت EAB كشور آلمان از طريق مشاركت در شركت توسعه زيست اروند مجري احداث۵۲/۷4 مگاوات نيروگاه بادي در منطقه آزاد اروند صورت گرفته است. وي اظهار داشت: اين جذب سرمايهگذاري در راستاي مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي جلب۵۷۷ ميليون دالر سرمايهگذاري خارجي در خوزستان در سال69 و نمودار برش استاني انجام شده است.دشت بزرگ همچنين گفت: درصد اختصاصدادهشده به شركت برق منطقهاي خوزستان معادل ۲۱ درصد سهم استان در سالجاري است.

معاون فروش و بازاريابي شركت فوالد مباركه درخصوص آخرين وضعيت توليد و فروش اين شركت گفت: هدفگذاري بازاريابي و فروش براي سالجاري هفت ميليون تن انواع محصوالت فوالدي تخت است كه تحقق اين هدف ركورد جديدي در فروش شركت خواهد بود.

محمود اكبري افزود: عمده افزايش توليد در ورقهاي گرم و تختال است و توليد محصوالت سرد و پوششدار با ظرفيتهاي قبل خواهد بود.معاون فروش و بازاريابي فوالد مباركه خاطرنشان كرد: با توجه به نياز بازار داخل به ورقهاي فوالدي، رويكرد شركت در درجه اول تامين نياز صنايع داخلي بوده و هست اما اين به معني عدم عرضه محصول به بازارهاي جهاني نيست زيرا به دست آوردن برند و جايگاه شناخته شده و معتبر در بازارهاي جهاني كار آساني نيست و اين مهم بايد حفظ شود. عالوه برآن در برخي از محصوالت، از جمله تختال، توليد مازاد بر تقاضا داريم كه تنها راه، صادرات است.

وي درخصوص آخرين آمار توليد و فروش چهارماهه سالجاري فوالد مباركه گفت: ازنظر كمي نسبت به چهار ماهه سال قبل شاهد رشد 9۱ درصدي هستيم؛ به طوري كه از فروش يك ميليون و ۷۱8 هزار تن در سال ۵9 به دو ميليون و ۰8۱ هزار تن رسيدهايم. در اين دوره زماني، عرضه محصوالت فوالد مباركه در بازار داخل با رشد 3۵ درصدي روبهرو بوده و از رقم يك ميليون و 83۲ هزار تن به يك ميليون و ۰98 هزار تن در سالجاري افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.