افزايش مهاجرت به تهران در سايه فقر روستاها

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- عضو كميسيون اجتماعي مجلس ضمن هشدار نسبت به افزايش جمعيت تهران گفت: افزايش مهاجرت به تهران در سايه فقر روستاها شكل گرفته است.

سلمان خدادادي درباره افزايش جمعيت شهر تهران طي سالهاي اخير افزود: در افزايش جمعيت شهر تهران شاهد افزايش مهاجرت هستيم نه افزايش زاد و ولد كه اين موضوع ميتواند تا حد زيادي نگرانكننده باشد. نماينده مردم ملكان در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: افزايش مهاجرت براي شهري مثل تهران جاي تاسف دارد زيرا افزايش رشد جمعيت تهران يعني افزايش حاشيهنشيني و رونق حاشيهنشينها كه يكي از معضالت و آسيبهاي اجتماعي به شمار ميرود.

ايــن نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: مقام معظم رهبري پنج موضوع را در حوزه آسيبهاي اجتماعي اعالم كردند كه يكي از آن حاشيهنشيني است.وي يادآور شد: واقعيت آن است كه حاشيهنشيني بستر مناسبي براي معضالت اجتماعي و گسترش اعتياد، مفاسد، سرقت و موارد ديگر است كه در اين مناطق مشاهده ميشود بنابراين بايد تمهيداتي انديشيد تا اين مهاجرتها را مهار كرد.

خدادادي تاكيد كرد: فقر، عدم توجه به روستاها و شهرهاي كوچك، عدم اشتغال، درآمد ناكافي، عدم سرمايهگذاري و عدم تسهيالت مناسب سبب شده زندگي در روستاها سخت شود و مهاجرتها به كالنشهري مثل تهران افزايش يابد.عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي گفت: علت مهاجرت، فقر در شهرهاي كوچك و روستاهاست و دولت بايد به گونهاي برنامهريزي كند تا شاهد كاهش جمعيت تهران و حاشيههاي آن باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.