2 هزارو۰۴2 نفرساعتآموزشرانندگان نفتكشهايپخشفرآوردههاينفتيمنطقهگيالن

Jahan e-Sanat - - News -

بــه منظــور افزايش مها ر ت هــا ي علمــي و تجربــي راننــدگان نفتكشها، كاهش بروز حوادث احتمالي و انتقال ايمن فرآوردههاي نفتي در جادهها دو هزار و ۰4۲ نفر ساعت آموزش براي رانندگان نفتكشهاي پخش فرآوردههاي نفتيگيالنانجامشد.دورهآموزشي وپدافندغيرعامل بــراي ۰4۱ نفر از رانندگان نفتكشها طــي چهار روز از تاريخ 96/4/3۱ تا 96/۵/3 و به دو صورت تئوري و عملي در انبار نفت شهيد بهمني مقدم اين شركت برگزار شد.

ارتقاي ســطح آگاهي رانندگان، جلوگيــري از بروز حوادث بهوقوع پيوسته در سطح كشور در سال گذشته و تجزيه، تحليل و ريشهيابي آن و همچنين لزوم رانندگي تدافعي رانندگان نفتكشها در سطح جادهها از اهداف اين دوره آموزشي بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.