پروژه انتقال پساب از تصفيهخانه زرينشهر به كارخانه ذوبآهن

Jahan e-Sanat - - News -

در راستاي ارائه خدمات زيستمحيطي اجتماعي به جامعه اطراف شركت و رفع معضالت و مشكالت زيستمحيطي شهرستانهاي مجاور شركت پروژه انتقال پساب تصفيهخانه شهرستان زرينشهر جهت استفاده در آبياري فضاي سبز غيرمثمر شركت تعريف و اجرا شد. با اجراي اين پروژه از تخليه ميزان 6۱۲ مترمكعب بر ساعت پساب تصفيهخانه شهرستان زرينشهر به محيط زيست جلوگيري شد. طي اين پروژه پساب يادشده از طريق خطوط انتقال به تاسيسات تصفيهخانه شركت ذوبآهن وارد شده و پس از طي مراحل تصفيه تكميلي جهت آبياري فضاي سبز غيرمثمر شركت مورد استفاده قرار ميگيرد. عمليات اجرايي اين پروژه در سال 93 با صرف هزينهاي بالغ بر۵۷ ميليارد ريال آغاز شد و در شهريورماه 94 به بهرهبرداري رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.