شروع فرآیند داوری نخستین جشنواره «بورس و رسانه»

Jahan e-Sanat - - News -

با پایان یافتن مهلت شرکت در جشنواره «بورس و رسانه»، انتخاب آثار برگزیده توسط هیات داوران جشنواره آغاز شد. به گزارش «سنا»، یاسر فالح، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهــادار در این رابطه گفت: حدود 500 اثر از 125 خبرنگار و تحلیلگر به دبیرخانه جشــنواره ارسال شده است که این آثار پس از آمادهسازی و تفکیک موضوعی، از فردا توسط داوران، ارزیابی و بررسی میشود. دبیر اولین جشنواره «بورس و رسانه» ازدکترحسینعبدهتبریزی،دکتراکبرنصرالهی،محسنایلچی، علیرضاکتابداروسعیدمستشاربهعنوانداورانجشنوارهنامبرد و افزود: مراسم پایانی جشنواره با معرفی نفرات برگزیده دوشنبه 23 مردادماه برگزار میشود. یاسر فالح در خصوص بخشهای اولین جشنواره «بورس و رسانه» نیز اظهار داشت: این جشنواره در سه بخش رسانههای مکتوب، رسانههای دیداری و شنیداری و بخش ویژه، میزبان آثار خبرنگاران، تحلیلگران و نویسندگان بازار سرمایه است. وی افزود: بخش ویژه این جشنواره با موضوع اقتصاد مقاومتی، نگاه موشــکافانه و کارشناسی به نقش بازار سرمایه و بورس در تحقق این شعار خواهد داشت. مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: در اولین جشنواره «بورس و رسانه» رسانههای مکتوب و دیجیتال شامل روزنامهها، نشریات ادواری، خبرگزاریها و سایتهایخبری-تحلیلیوهمچنینبخشرسانههایدیداری و شنیداری شامل برنامههای رادیویی و تلویزیونی شرکت دارند. دبیر اولین جشنواره «بورس و رسانه» ادامه داد: این جشنواره در آستانه پنجاهمین سال فعالیت بازار سرمایه در ایران و با تقارن روز خبرنگار، در راستای افزایش سطح همکاری با رسانههای مکتوب، دیداری و شــنیداری و همچنین قدردانی از تالش و همت فعاالن عرصه رسانه برگزار میشود. مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تاکید کرد: تالش خواهیم کرد برای گسترش فرهنگ سرمایهگذاری در بازار سرمایه و توسعه سواد مالی، همکاری موثری با همه رسانهها و همچنین خبرنگاران محلی و منطقهای داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.