انجمن علمی بازاریابی ایران به شماره ثبت 27270 و شماره شناسه 10320511090 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

توســعه نهادهای مالــی در صورتیکه در چارچــوب ضوابط نظارتی بانک مرکزی صورت گیرد، عامــل مهمی برای محدودســازی بازار زیرزمینی محســوب میشود. توسعه نهادهای مالی خصوصی، نقش بسیار مهمی در پذیرش عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان پول و اعتبار دارد و موجب خروج جریان وجوه از فضای زیرزمینی شدهوفرصتهایموردنیازرشداقتصادزیرزمینی را محدود میسازد بنابراین، میتوان پیشنهاد به تشویقوتوسعهموسساتمالیخصوصیورسمی کرد. همچنین با تشویق و حمایت از واسطههای مالی ســالم و با بهرهبرداری از مشورتهای این نهادهــا و ایجاد موانع قانونی برای موسســات مالی غیرمتشکل، میتوان زمینه را برای از بین بــردن اقتصاد زیرزمینی فراهم کرد. همچنین، توســعه مالی از طریق افزایش حجم پسانداز و سرمایهگذاری منجر به افزایش اشتغال در بخش رســمی و در نتیجه کاهش بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.