رشد 80 درصدی سود «زاگرس»

Jahan e-Sanat - - News -

پتروشیمی زاگرس صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1396 را با سرمایه دو هزار و 400 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ 2 هزار و 647 میلیارد و 573 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ یک هزار و 103 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 95 معادل 80 درصد افزایش داشته است. همچنین، «زاگرس» سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ دو هزار و 660 میلیارد و 927 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآور میشــود این شرکت فرابورسی در دوره مشابه در سال 59، مبلغ یک هزار و 471 میلیارد و 456 میلیون ریال سود خالص و 613 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.شرکت پتروشیمی زاگــرس دالیل تغییرات واقعی دوره منتهی به 31 خرداد 1396 (حسابرسینشده) را نسبت به اطالعیه پیشین به شرح زیر اعالم کرد: قیمت تمامشده ســه ماهه اول سال بر مبنای نرخهای گاز خــوراک اعالمی مراجع ذیصالح به عالوه هزینههای انتقال گاز برای هر اســتاندارد مترمکعب محاسبه شده است. همچنین نرخ گاز اکسیژن ویوتیلیتی مصرفی طبق پیشبینی انجام شده برای سال 1396 بوده که با نرخ بانک مرکزی تسعیر شده است. ضمنا فروش صادراتی شرکت بر مبنای نرخهای جهانی متانول بوده که با نرخ بازار آزاد تبدیل به ریال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.