شفافسازی یک ماهه «وتوسم»

Jahan e-Sanat - - News -

سرمایهگذاری توسعه ملی صورت وضعیت سرمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 خردادماه 96 را با سرمایه معادل 4 هزار و 500 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی در دوره یک ماهه گذشته سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشــده 96 میلیارد و 208 میلیون ریال به مبلغ 97 میلیارد و 904 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل یک میلیارد و 904 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورســی را با بهای تمامشــده معادل 104 میلیارد و 333 میلیون ریال خریداری کرد. «وتوسم» ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل هفت هزار و 901 میلیارد و 907 میلیون ریال و ارزش بازار معادل هشت هزار و 649 میلیارد و 802 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت طی دوره یاد شده معادل 18 میلیارد و 140 میلیون ریال افزایش داشت و در پایان دوره مبلغ 7 هزار و 920 میلیارد و 47 میلیون ریال محاسبه شد؛ ارزش بازار آن نیز با کاهش 342 میلیارد و 797 میلیون ریالی در پایان دوره به مبلغ هشت هزار و 307 میلیارد و پنج میلیون ریال رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.