شفاف شدن صورتهای مالی «فپنتا»

Jahan e-Sanat - - News -

صنعتی سپنتا پیشبینیها و صورتهای مالی سه ماهه نخست سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت صنعتی سپنتا پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسینشــده و با سرمایه برابر 54 میلیارد و 173 میلیون ریال، معادل یک هزار و 29 ریال اعالم کرد. در حالیکه در سال مالی 95 این رقم معادل یک هزار و 302 ریال پیشبینی شــده بود. سود خالص کسب شده در دوره سه ماهه یاد شده نیز مبلغ 6 میلیارد و 323 میلیون ریال اعالم شــد که نسبت به دوره مشابه سال مالی 95 برابر 36 درصد کاهش داشت. با احتساب سود انباشته ابتدای سال «فپنتا» توانست در پایان دوره سه ماهه مبلغ 409 میلیارد و 165 میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.