«حکشتی» خریدار و فروشنده نبود

Jahan e-Sanat - - News -

کشتیرانی ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 96 را با سرمایه 16 هزار و 393 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت کشتیرانی ایران در دوره یک ماهه گذشته هیچ سهم بورسی را تحصیل یا واگذار نکرد. «حکشتی» در ابتدای خردادماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل 631 میلیارد و 274 میلیون ریال و ارزش بازار دو هزار و 669 میلیارد و 915 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. طی همین دوره بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت بدون تغییر ماند؛ در حالی که ارزش بازار آن با کاهش معادل 176 میلیارد و 378 میلیون ریال در پایان دوره به مبلغ 2 هزار و 493 میلیارد و 537 میلیون ریال رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.