مشكالت‌پالسكونشينان‌همچنان‌ادامه‌دارد

Jahan e-Sanat - - News -

در حاليكه اخيرا از ســرمايهگذاري 16 هزار ميليارد توماني براي بازسازي پالسكو اظهاراتي بيان شده است، رييس اتحاديه پيراهندوزان گفت: نميدانم اين رقمي كه گفته ميشــود به چه شكل هزينه شده اما كاش مسووالني كه چنين صحبتهايي را مطرح ميكنند حداقل يكبار در فضاي رسانهاي كشور گزارش عملكرد دهند كه اين رقم را در كدام بخش هزينه كردهاند.

مجتبي دروديان اظهار كرد: در مطبوعات شنيديم كه رييس سازمان مديريت بحران كشور از سرمايهگذاري اينچنيني ياد كرده اما واقعيت آن است كه حتي اگر نيمي از اين مبلغ صرف ميشد اكنون شايد كل پالسكو بازسازي شده بود و 0۴ تا 50 هزار نفر از كسبه اين پاساژ به كار خود بازميگشتند.

وي همچنين به بحث وامهاي در نظر گرفته شده براي كسبه پالسكو اشاره كرد و گفت: تا امروز وامي به كسبه پرداخت نشده و بحث استمهال هم عملياتي نشده است. البته در ميان كسبه تنها يك نفر براي دريافت وام بانكي درخواست داده بود كه در آن يك مورد هم به دليل نداشتن ضامن وامي به فرد تعلق نگرفته است. دروديان ادامه داد: واقعا دوست داريم افرادي كه از حمايتهاي دولتي از كسبه پالسكو ياد ميكنند بگويند كداميك از اين حمايتها به ثمر نشسته و دولت چه حمايتي از اين افراد كرده است.

رييس اتحاديه پيراهندوزان ادامه داد: اكنون وضعيت كسبه پالسكو، چه آنهايي كه در پاساژ نور ساكن شدهاند و چه سايرين خوب نيست و با توجه به ركود حاكم بر بازار و وضعيت فروش واحدها در پاساژ نور بسياري ناراضياند و توليدكنندگان يكي پس از ديگري كار خود را تعطيل ميكنند.

دروديان همچنين عنوان كرد: در حال حاضر، 286 واحد پالسكو كه پس از حادثه ســالم ماندهاند، معتقدند ميتوان پس از مقاومسازي بار ديگر از اين واحدها استفاده كرد اما از سوي بنياد مستضعفان هنوز چنين اجازهاي به آنها داده نشده و پيگيري وضعيت پالسكو به شروع فعاليتهاي دور جديد شوراي شهر موكول شده است. وي ادامه داد: اين اتفاقها در شرايطي رخ ميدهد كه كسبه پالسكو مستاصل ماندهاند و بنا دارند اين هفته براي آخرينبار با مسووالن بنياد مستضعفان جلسهاي برگزار كنند.

رييس اتحاديه پيراهندوزان در عين حال اظهار كرد: در كشوري مانند چين ميشــنويم كه ساختمانهاي 15 تا 17 طبقه در مدت زمان 20 روز ساخته ميشوند اما اكنون هفت ماه از حادثه پالسكو گذشته و هنوز هيچ اتفاقي رخ نداده اســت. همين موضوع و بالتكليفيهاي موجود كسبه اين ساختمان را عصبي كرده است. از سوي ديگر با توجه به شرايط موجود كسبه توليدات خود را با قيمتي به مراتب پايينتر از ســال قبل به فروش ميرسانند اما حتي اين موضوع هم كمكي نكرده و تنها باعث ميشود عدهاي كه به عنوان واسطه كاال را از توليدكننده به مصرفكننده ميرسانند سود بيشتري ببرند. به اين ترتيب اكنون توليدكنندگان پالسكو يكي پس از ديگري در حال نابودي هستند و هيچ كس هم به فكر آنها نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.